TOP APLI­KA­CI­JA

24sata - - MOZAIK & TV -

Go­ogle je ne­dav­no iz­ba­cio šest apli­ka­ci­ja za sma­nje­nje di­gi­tal­ne ovis­nos­ti, a Un­clock Clock je ani­mi­ra­na po­za­di­na ko­ja bro­ji ko­li­ko ste pu­ta u da­nu ot­klju­ča­li te­le­fon. Na taj na­čin bi vas tre­ba­li po­tak­nu­ti da sma­nji­te ko­ri­šte­nje i pro­vje­ra­va­nje te­le­fo­na.

NA­ZIV I PROIZVOĐAČ:

Unlock Clock - Go­ogle Cre­ati­ve Lab

CI­JE­NA: Bes­plat­no

PLAT­FOR­MA: An­dro­id

PRO­SJEČ­NA OCJE­NA: 4,0

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.