SA­VJET DA­NA

ZA DULJI VI­JEK TRA­JA­NJA JABUKE ČUVAJTE NA NI­ŽOJ TEM­PE­RA­TU­RI

24sata - - MOZAIK & TV -

Jabuke su za­hval­no vo­će ko­je mo­že­mo du­go ču­va­ti. Za naj­du­lji mo­gu­ći ži­vot­ni vi­jek jabuke je naj­bo­lje dr­ža­ti na hlad­nom. Vo­će doz­ri­je­va od 6 do 10 pu­ta br­že ako je na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri. Ide­al­na tem­pe­ra­tu­ra za skla­di­šte­nje ja­bu­ka je iz­me­đu 0 i 3 Cel­zi­je­va stup­nja. Ve­će ko­li­či­ne ja­bu­ka mo­žeš po­hra­ni­ti u po­dru­mu ili šu­pi. Naj­bo­lje je sva­ku ja­bu­ku za­mo­ta­ti u pa­pir. Ovo služi kao osi­gu­ra­nje od tru­lje­nja jed­ne jabuke i doz­ri­je­va­nja os­ta­lih ko­je se ču­va­ju. Že­li­te li s na­ma po­di­je­li­ti svo­je tri­ko­ve za ljep­ši ži­vot, pi­ši­te nam na Ore­ško­vi­će­va 3d, 10000 Za­greb, Ži­vot za Sa­vjet da­na ili na li­fes­[email protected]­ta.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.