MA­RI­NAC IZ­NAD ZA­KO­NA 4

24sata - - MOZAIK & TV -

Ja­ke Car­ter biv­ši je ma­ri­nac sa­da za­pos­len kao tje­lo­hra­ni­telj u Hawt­hor­ne Glo­bal Se­cu­rityju. Ja­ke mo­ra oti­ći u zrač­nu lu­ku pre­uze­ti svje­do­ki­nju Oli­vi­ju “Liv” Ta­nis, in­for­ma­tič­ku struč­nja­ki­nju ko­ja je radila za Ge­ne­sis De­fen­ce Cor­po­ra­ti­on, jed­nog od naj­ve­ćih ugo­va­ra­te­lja obram­be­ne teh­no­lo­gi­je u Ame­ri­ci. ŽANR: AK­CI­JA, 2015., SAD

REŽIJA: WIL­LI­AM KAUFMAN ULO­GE: MIKE MIZANIN    

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.