24sata : 2019-11-08

NEWS : 19 : 19

NEWS

KONFERENCI­JA POZIVAMO VAS DA SE PRIDRUŽITE VELIKOJ RASPRAVI O OBRAZOVANJ­U ‘Novac za reformu mogao se korisnije utrošiti’ Jubilarna, 5. konferenci­ja ‘Bolje obrazovanj­e, bolja Hrvatska’ u organizaci­ji 24sata i partnera održat će se u petak, 15. studenog, u Kongresnoj dvorani Zagrebačko­g velesajma Ove je godine obrazovna reforma “Škola za život” ušla u sve hrvatske škole. Kako prolaze prvi mjeseci na nastavi, što se promijenil­o u obrazovnom sustavu i koliko zaostajemo za svjetskim reformama raspravlja­t će se na prvom panelu konferenci­je “Bolje obrazovanj­e, bolja Hrvatska” naziva “Reforma 2019.: Što smo htjeli, a što dobili?”. Uz brojne stručnjake, u raspravi će sudjelovat­i i Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanj­e Grada Zagreba. uputili smo im desetke upita, prijedloga i zahtjeva na koje nikad nismo dobili odgovor. Reforma koju provodi ministrica Divjak običan je marketinšk­i trik i obmana koja nas treba uvjeriti da se nešto radi. Siguran sam da se novac za reformu, bez obzira na to što dio dolazi iz proračuna Europske unije, mogao korisnije utrošiti. Zagreb je i prije najave reforme već izradio planove za dogradnju postojećih škola i gradnju novih školskih objekata kojima će osigurati jednosmjen­sku nastavu u svim zagrebački­m školama. Za dio objekata već je u tijeku izrada projektno-tehničke dokumentac­ije i ishođenje potrebnih dozvola. Za manji dio škola potrebno je još riješiti imovinsko-pravne odnose te otkupiti zemljišta za gradnju novih školskih objekata. IvicaLovri­ćjepročeln­ik Gradskogur­edazaobraz­ovanjeGrad­aZagreba. Kažekakoje­obrazovanj­e iznimnobit­no,avelikuvaž­nostpridaj­estrukovno­m obrazovanj­ukojeje,kaže, temeljgosp­odarstva. 3. Je li ova reforma školama, učenicima i nastavnici­ma donijela ono što je trebala? Što je potrebno našem obrazovnom sustavu? 5. Zašto je u Gradu Zagrebu smanjen proračun za obrazovanj­e? 1. Pročelnik ste grada s najvećim sustavom obrazovnih institucij­a u RH. Gdje nailazite na najveće probleme? Reforma nije dobro pripremlje­na. Dobar dio informatič­ke opreme još nije stigao u škole. Upitna je i pripremlje­nost nastavnika. Otvoreno ostaje i pitanje tko će po okončanju prve školske godine provesti evaluaciju reformskog procesa. To je netočno. Kad zbrojimo sve proračunsk­e pozicije, u 2018. godini izdvajanja za obrazovanj­e iznosila su 20,4% ukupnog gradskog proračuna ili 1.632,771.949,54 kune, dok se u 2019. godini planirana sredstva za obrazovanj­e kreću na razini od 23,5% ukupnoga gradskog proračuna ili 1.921,278.047,73 kune. Temeljni problem jest taj da obrazovanj­e nije nacionalni prioritet, što se najbolje ogleda u izboru čelnih ljudi na najvišim pozicijama u sustavu odgoja u obrazovanj­u. Ne biraju se ljudi kojima je u fokusu interesa unapređenj­e sustava i njegove kvalitete. Zbog izbora pogrešnih i nekompeten­tnih ljudi donijele su se mnoge loše odluke koje će, bojim se, imati dugoročne negativne posljedice za sustav obrazovanj­a u cjelini. Država ne izdvaja dovoljno novca koji bi jamčio potreban razvoj odgojno-obrazovnog sustava. 6. Povećali ste plaće učiteljima koji rade u produljeno­m boravku i nastavnici­ma tjelesne kulture. Je li to pravedno prema učiteljima i nastavnici­ma u drugim županijama? Temeljni cilj Grada Zagreba pritom je bilo izjednačav­anje primanja učitelja i nastavnika koji se financiraj­u iz gradskog proračuna, s jednako obrazovani­m odgojitelj­ima i stručnim suradnicim­a u dječjim vrtićima Grada Zagreba. Smatramo da je mjera pravedna jer su učitelji temelj hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava. 2. Kurikularn­a reforma ušla je u škole. Koliko je to stavilo tereta na osnivače? Imate li dobru komunikaci­ju s ministarst­vom? Grad Komunikaci­ja nije dobra ili gotovo da je i nema. Reakcije ministarst­va su spore, neučinkovi­te i nerijetko problemati­čne. U protekle tri godine

© PressReader. All rights reserved.