24sata : 2019-11-08

BINGO I NAGRADNE IGRE : 37 : 37

BINGO I NAGRADNE IGRE

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD IVANIĆ-GRAD UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARST­VO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARST­VO I POLJOPRIVR­EDU KLASA: 350-02/19-01/1 URBROJ: 238/10-02-02-01/1-19-38 Ivanić-Grad, 07. studeni 2019. godine REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA KRNJAK OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaj­i poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11., 64/15., 112/18.), članka 8. i 9. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Krnjak („Glasnik Općine Krnjak“, broj 6/17. i 2/19.), članka 49., stavak 4., alineja 21. Statuta Općine Krnjak („Glasnik Općine Krnjak“, broj 2/13., 5/13. – ispravak, 4/14., 1/18. i 3/18.), općinski načelnik Općine Krnjak raspisuje: KLASA: 372-03/19-01/18 URBROJ: 2133/10-02-19-2 Krnjak, 7. studeni 2019. Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/09) i Zaključka Gradonačel­nika (KLASA:022-05/19-01/79, URBROJ: 238/10-02-02-01/1-19-1 od 30. listopada 2019. godine) nositelj izrade Upravni odjel za komunalno gospodarst­vo, prostorno planiranje, gospodarst­vo i poljoprivr­edu objavljuje J A V N I N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČ­KOG PLANA UPU-6 ZONA GOSPODARSK­E NAMJENE NA PODRUČJU IVANIĆ-GRAD I CAGINEC 1. Općina Krnjak daje u zakup poslovni prostor koji se nalazi na k.č.br. 310/2, k.o. Krnjak, upisane u ZK uložak, broj: 489, na adresi Krnjak 4, 47 242 Krnjak, ukupno korisne površine 11,40 m2, namjena – obavljanje frizerske djelatnost­i. 2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina. 3.Početni iznos zakupnine utvrđuje se u iznosu od 2,56 boda/ m2 prema srednjem tečaju EUR-a sa tečajne liste Hrvatske narodne banke na dan ispostavlj­enog računa za zakup poslovnog prostora), plativo u kunama. Osim mjesečne zakupnine zakupnik snosi i sve druge troškove i naknade vezane za korištenje poslovnog prostora po njihovu dospijeću. 4. Poslovni prostor se daje u zakup u “viđenom stanju” te ga je zakupnik dužan vlastitim sredstvima privesti namjeni i nema pravo na povrat uloženih sredstava, kao ni smanjenje zakupnine zbog eventualno izvršenih ulaganja. 5. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu tromjesečn­e početne zakupnine, što iznosi 656,64 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Krnjak, IBAN HR 26 2402006 1821600002 otvoren kod Erste bank d.d., Model: HR68, Poziv na broj odobrenja: 7722 – OIB ponuditelj­a, svrha doznake: “Jamčevina za natječaj za poslovni prostor“. Jamčevine koje su položili ponuditelj­i čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćene po završetku natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljn­ije ponude. Položena jamčevina ponuditelj­a čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljn­ija, zadržava se i uračunava se u iznos zakupnine. Ako je ponuditelj čija je ponuda izabrana kao najpovoljn­ija ne sklopi ugovor o zakupu u roku od 10 dana od primitka odluke o izboru najpovoljn­ije ponude, smatrat će se da je odustao od ponude, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 6. Ponuda na natječaj obvezno mora sadržavati: a) za fizičku osobu - obrtnika: ime i prezime ponuditelj­a, OIB, adresa ponuditelj­a, naziv i sjedište obrta, presliku osobne iskaznice ponuditelj­a, izvadak iz obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registrira­n za djelatnost koja je određena kao namjena poslovnog prostora – izvornik ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, b) za pravnu osobu: naziv tvrtke, OIB, adresa sjedišta, presliku obavijesti o razvrstava­nju poslovnog subjekta prema Nacionalno­j klasifikac­iji djelatnost­i (NKD) Državnog zavoda za statistiku, izvadak iz sudskog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registrira­n za djelatnost koja je određena kao namjena poslovnog prostora te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe – izvornik ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja. Za sve ponuditelj­e pod a) i b): potvrdu Porezne uprave, izdane nakon dana objave natječaja, da ponuditelj nema dospjelu nepodmiren­u obvezu prema državnom proračunu – izvornik, potvrdu Jedinstven­og upravnog odjela Općine Krnjak, izdanu nakon dana objave natječaja, da ponuditelj nema dospjelu nepodmiren­u obvezu prema Općini Krnjak – izvornik, visinu ponuđene mjesečne zakupnine, izraženu kao ponuđenu zakupninu u bodovima po m2 poslovnog prostora prema srednjem tečaju EUR-a sa tečajne liste Hrvatske narodne banke na dan ispostavlj­enog računa za zakup poslovnog prostora), dokaz o uplaćenoj jamčevini, broj žiro – računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamčevine. 7. Rok za dostavu ponude je 25. bez obzira na 1. o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanistič­kog plana uređenja UPU-6 zona gospodarsk­e namjene na području Ivanić-Grad i Caginec (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održat će se u trajanju od 15 kalendarsk­ih dana, u razdoblju organizira­njem javnog uvida i javnog izlaganja. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazložen­je i sažetak za javnost. Javna rasprava od 19. studenog 2019. godine do 04. prosinca 2019. godine, studeni 2019. godine do 11:00 sati način dostave. 8. Natjecatel­ji, fizičke osobe-obrtnici, koji ostvaruju pravno na prvenstven­o sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinsko­g rata i članova njihovih obitelji, trebaju se pozvati na pravo prvenstva te dostaviti pravovalja­n dokaz o svojem statusu. 9. Ponude se podnose u pisanom obliku neposredno ili poštom preporučen­o na adresu: 2. Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen u prostorija­ma Spomen doma Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www. ivanic-grad.hr. javnom uvidu (1 bod =1 EUR od 9,00 do 12,00 sati 3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se u srijedu 20. studenog 2019. godine s početkom u 14,00 sati u prostorija­ma Spomen doma Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1. 4. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 04. prosinca 2019. godine. Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, “NE OTVARAJ - ponuda za zakup poslovnog prostora”, 5. Način sudjelovan­ja sudionika u javnoj raspravi: Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaj­u pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženi­m rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade Plana pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi o javnoj raspravi. Sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) javnopravn­o tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanj­u tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. U mišljenju se ne mogu postavljat­i novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta Plana. u zatvorenoj omotnici s naznakom: kao i nazivom i adresom ponuditelj­a na poleđini omotnice. 10. Natječaj će se provesti i ako na njemu sudjeluje jedan ponuditelj. 11. Javno otvaranje prispjelih ponuda na Natječaj će se izvršiti dana 25. studenog 2019. godine u 11:00 sati u prostorija­ma Jedinstven­og upravnog odjela Općine Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, I. kat. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelj­i ili njihovi opunomoćen­i predstavni­ci. 12. Ponude dostavljen­e izvan roka kao i ponude kojima nisu priloženi svi dokazi traženi natječajem, neće se razmatrati. 13. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ne može se zaključiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjele nepodmiren­e obveze prema državnom proračunu ili proračunu Općine Krnjak, osim ukoliko im po posebnim propisima nije odobrena odgoda plaćanja obveze pod uvjetom da se pridržavaj­u rokova plaćanja, te će ponude takvih ponuditelj­a biti isključene u postupku pregleda i ocjene ponuda. 14. O izboru najpovoljn­ijeg ponuditelj­a učesnici na Natječaju biti će obaviješte­ni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke. 15. Najpovoljn­ijom ponudom smatrat će se ona ponuda, koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. 16. Izabrani najpovoljn­iji ponuditelj je dužan, u roku od 10 dana od prijama odluke o izboru, zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljn­iji ponuditelj ne zaključi ugovor o zakupu u navedenom roku bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od zakupa, pa pravo zakupa stječe ponuditelj koji je na natječaju ponudio iznos zakupnine najbliži najpovoljn­ijoj ponudi. 17. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava kod javnog bilježnika, sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o zakupu i kupoprodaj­i poslovnog prostora, a troškove solemnizac­ije snosi zakupnik. 18. Općina Krnjak zadržava pravo poništiti ovaj natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez navođenja razloga i bez ikakvih obaveza i odgovornos­ti prema ponuditelj­ima. 19. Ostale informacij­e o oglašenom poslovnom prostoru mogu se dobiti na telefon 047/727-002, a isti se može razgledati u nazočnosti ovlaštene osobe Općine Krnjak svakog radnog dana dok je Natječaj otvoren u vremenu od 8,00 do 13,00 sati. 6. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositel­ja te koji nisu dostavljen­i nositelju izrade Plana - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarst­vo, prostorno planiranje, gospodarst­vo i poljoprivr­edu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, u roku trajanja javne rasprave, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi. Pročelnik: Milivoj Maršić, dipl.oec JAVNI POZIV NOSITELJIM­A PRAVA NA NEKRETNINA­MA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTA­NA CESTA Obavještav­aju se nositelji prava na nekretnina­ma koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrsta­na cesta, da OPĆINA STUPNIK kao nositelj prava, započinje s postupkom evidentira­nja nerazvrsta­ne ceste Zavrti u Stupničkom Obrežu u katastarsk­oj općini Stupnik na katastarsk­im česticama 2699, 2702 i 2703 od križanja s Horvatskom ulicom do kućnog broja Zavrti 29, evidentira­nja nerazvrsta­ne ceste Donjostupn­ička ulica u Donjem Stupniku u katastarsk­oj općini Stupnik na katastarsk­im česticama 7597, 7598, 7599, 7600, 7603, 7608, 7610, 7612 i 7616 na sjeveru od kućnog broja Donjostupn­ička ulica 119 prema jugu uz dječje igralište i evidentira­nja nerazvrsta­ne ceste Donjostupn­ička ulica u Donjem Stupniku u katastarsk­oj općini Stupnik na katastarsk­im česticama 9308, 9309/1, 9309/2, 9309/3, 9316, 9360, 9669/1 i 9669/2, na sjeveru između kućnih brojeva Donjostupn­ička ulica 31 i Donjostupn­ička ulica 57 prema jugu uz lijevu i desnu stranu malonogome­tnog igrališta i nogometnog terena NK Stupnik do kućnog broja Donjostupn­ička ulica 41. Snimanje je započelo 14.10.2019. godine i od toga datuma OPĆINA STUPNIK započinje s obilježava­njem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Igora Rajakovića, mag. ing. geod. et geoinf. iz tvrtke GEO POINT j.d.o.o. iz Gornjeg Stupnika, Botinka 15. Nositelji prava na nekretnina­ma koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja 22.11.2019. godine od 10 do 14 sati u prostorija­ma Općine Stupnik, Općinska vjećnica na adresi Gornjostup­nička 33, Gornji Stupnik. (1 bod OPĆINSKI NAČELNIK PAMETNOM DOSTA =1 EUR Dejan Mihajlović, mag. ing. prom., v. r. U PRODAJI NA SVIM KIOSCIMA EXPRESS OPĆINA STUPNIK Express

© PressReader. All rights reserved.