ZABAVA U RI­JE­CI TEK JE POCELA...

24sata - - SHOW -

Proš­lu su­bo­tu Ri­je­ka je pre­uze­la pres­tiž­nu ti­tu­lu eu­rop­ske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re, a to je bi­lo sa­mo “za­gri­ja­va­nje” za događaje ko­ji sli­je­de slje­de­ćih mje­se­ci.

Svi ko­ji vo­le kul­tu­ru, u bi­lo ko­joj for­mi ili obli­ku, do­ći će u gra­du ko­ji te­če na svo­je. Ho­će­te pred­sta­ve? U Ri­je­ci su. Kon­cer­ti? Ri­je­ka. Per­for­man­si? Is­to u Ri­je­ci. Iz­lož­be, pre­da­va­nja, pa­nel di­sku­si­je?

Ri­je­ka, Ri­je­ka, Ri­je­ka. Su­tra svo­ja vra­ta otva­ra ma­ni­fes­ta­ci­ja “Film­ske mu­ta­ci­je: Fes­ti­val ne­vid­lji­vog fil­ma - Ki­no­sraz! Moć ki­na” u ri­ječ­kom Art-ki­nu. Me­đu­na­rod­no fes­ti­val­sko-sim­po­zij­sko iz­da­nje Film­skih mu­ta­ci­ja ba­vi se re­in­ter­pre­ta­ci­jom ulo­ge ki­ne­ma­to­gra­fa i nje­go­vim eman­ci­pa­cij­skim po­ten­ci­ja­li­ma: film kao oko sto­lje­ća. A ako fil­mo­vi ni­su baš vaš đir, on­da su­tra mo­že­te skok­nu­ti do ri­ječ­kog HNK, gdje je na ras­po­re­du kon­cert pu­hač­kog or­kes­tra Les Vents Fran­ca­is iz Fran­cu­ske. Pu­hač­ki or­kes­tar či­ni pet emi­nent­nih vir­tu­oza na svo­jim ins­tru­men­ti­ma: oboi, kla­ri­ne­tu, fa­got, kla­vi­ru i hor­ni. Na pro­gra­mu nji­ho­va ri­ječ­kog kon­cer­ta su dje­la Ludwi­ga van Be­et­ho­ve­na i Wol­f­gan­ga Ama­de­usa Mo­zar­ta. Vi­kend sti­že, a Ri­je­ka je sprem­na na sve gos­te. Do­đi­te u Ri­je­ku!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.