IZ SME­ĆA IZVUKLE KOKOŠ I ZARADILE DIPLOME...

IS­TRA­ŽI­VA­NJE Iva­na i Ma­tea su raz­gr­nu­le ka­mi­on ot­pa­da i do u de­ta­lje raz­vr­sta­le va­ra­ždin­sko sme­će

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJ­E - Pi­še: KA­TA­RI­NA DIMITRIJEV­IĆ HRNJKAŠ

Ovo ne bu­deš vid­la... ako za­vi­riš, tvoj rad bu­de go­tov..., iz­go­vo­rio je to rad­nik va­ra­ždin­ske Čis­to­će gle­da­ju­ći u sa­dr­žaj vre­ći­ce iz sme­ća, a on­da ju je po­nov­no za­tvo­rio. Unu­tra je bi­lo ne­što to­li­ko gad­lji­vo da to nije htio po­ka­za­ti stu­den­ti­ci Iva­ni Go­lu­bić (25) ko­ja je za svoj di­plom­ski rad iz­a­bra­la dos­lov­no pre­bi­ra­nje po ot­pa­du.

- Ali mo­že li go­re od ko­ko­ši ko­ju sam naš­la? Bi­la je ci­je­la, ona­ko s pe­rjem, ba­če­na u sme­će. Vje­ruj­te, na svo­je sam se oči uvje­ri­la da sva­šta sta­ne u kon­tej­ner, pa i ba­zen - go­vo­ri nam to Iva­na ko­ja je la­ni di­plo­mi­ra­la na te­mi “Utje­caj odvo­je­nog sa­kup­lja­nja ot­pa­da na mor­fo­lo­ški sas­tav mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da Gra­da Va­ra­ždi­na”.

Iza ovog du­gač­kog na­zi­va za­pra­vo se skri­va is­tra­ži­vač­ki rad u ko­jem je Iva­na kao stu­den­ti­ca ko­pa­njem i pre­bi­ra­njem po ot­pa­du ut­vr­di­la što se sve za­is­ta na­la­zi u cr­noj kan­ti u ko­ju ide sav ot­pad ko­ji se ne mo­že za­seb­no raz­vr­sta­ti. Go­di­nu da­na ra­ni­je to is­to je ra­di­la Ma­tea Le­va­nić (27) za svoj di­plom­ski rad pa je na te­me­lju nji­ho­va is­tra­ži­va­nja va­ra­ždin­ska Čis­to­ća do­bi­la vri­jed­ne in­for­ma­ci­je što sve lju­di od­ba­cu­ju u cr­nu kan­tu i što tre­ba­ju da­lje ra­di­ti ka­ko bi su­gra­đa­ne us­mje­ri­li da sa­vjes­ni­je odva­ja­ju ot­pad na svo­jem kuć­nom pra­gu.

- Šo­ki­ra­li smo se kad smo ras­tvo­ri­li ba­zen jer je za­uzeo po­vr­ši­nu či­ta­vog dvo­ri­šta Čis­to­će. Net­ko si je stvar­no dao tru­da da ga ona­ko pre­sa­vi­ne i na­gu­ra u kon­tej­ner. A tre­bao ga je od­lo­ži­ti kao glo­maz­ni ot­pad go­vo­ri nam Iva­na.

A ni Iva­ni ni Ma­te­ji nije bi­lo la­ko pro­ves­ti is­tra­ži­va­nje.

Na­kon što je ka­mi­on u is­tom tjed­nu go­di­ne obi­šao is­te uli­ce u Va­ra­ždi­nu i u pri­grad­skom di­je­lu gra­da, rad­ni­ci Čis­to­će dos­lov­nu su is­tres­li tri to­ne sa­kup­lje­nog ot­pa­da, ba­ge­rom sve do­dat­no iz­mi­je­ša­li, a on­da iz­dvo­ji­li 300 ki­lo­gra­ma. Dje­voj­ke su uz po­moć rad­ni­ka Čis­to­će dos­lov­no pre­bra­le do u de­ta­lja ovu hr­pu ka­ko bi vi­dje­le što sve Va­ra­ždin­ci ba­ca­ju.

A bi­lo je tu sve­ga: pe­gli, usi­si­va­ča, ža­ru­lja, ka­blo­va, krav­ljih kos­ti, pu­no ba­te­ri­ja, iga­la, ci­je­vi za in­fu­zi­je, pum­pi­ca za bron­hi­ti­ča­re, pa i si­sa...

- Do­bro, ne pra­vih, bio je to jas­tuk u obli­ku gru­di. Izvi­ri­le su ih hr­pe ot­pa­da - smi­je se i dr. sc. Iva­na Mel­njak, pos­li­je­dok­to­ran­ti­ca na Ge­oteh­nič­kom fa­kul­te­tu u Va­ra­ždi­nu, ko­ja je po­ma­ga­la stu­den­ti­ca­ma u raz­vr­sta­va­nju ot­pa­da. I za­hva­lju­ju­ći Iva­ni­nu ra­ni­jem is­kus­tvu, ovo su is­tra­ži­va­nje dje­voj­ke ra­di­le zi­mi, a ne lje­ti.

IS­TRA­ŽI­VA­NJE I KAD CRVIĆI PLAZE NAOKOLO

- Ra­ni­je sam ima­la is­tra­ži­va­nje u ko­jem sam pro­uča­va­la plas­ti­ku u ko­mu­nal­nom ot­pa­du. Bio je li­panj i pr­vi dan je bio do­bar. Ali već dru­gi dan crvići su gmi­za­li po kan­ti u ko­joj su bi­le pe­le­ne i to je ja­ko gad­no. Za­to su Iva­na i Ma­tea svo­je pre­bi­ra­nje pro­ve­le zi­mi - smi­je se Iva­na. A na­kon što su sve raz­vr­sta­le u 11 ka­te­go­ri­ja ot­pa­da, dje­voj­ke su za­klju­či­le - Va­ra­ždin­ci su ja­ko do­bri jer su u sa­mo go­di­nu da­na, ot­ka­ko su do­bi­li sme­đe kante, sma­nji­li ko­li­či­nu bi­oot­pa­da u cr­noj kan­ti za 30 pos­to.

- To go­vo­ri da su lju­di pri­hva­ti­li odvo­je­ni na­čin pri­kup­lja­nja ot­pa­da. Ovo is­tra­ži­va­nje po­no­vit će­mo i ove go­di­ne te sam si­gur­na da će re­zul­ta­ti bi­ti još bo­lji - dr. sc. Mel­njak. Ko­li­ko je važ­no da se što vi­še to­ga raz­vr­sta­va go­vo­ri i po­da­tak da oko šest pos­to stak­le­nič­kih pli­no­va ko­ji uni­šta­va­ju ozon­ski omo­tač do­la­zi iz od­la­ga­li­šta na ko­ji­ma se ne­kon­tro­li­ra­no raz­gra­đu­je bi­oot­pad. Pri­kup­lja­njem tog ot­pa­da iz­dvo­je­no, on se odva­ja ili na kom­pos­ta­ne ili bi­oplin­ska pos­tro­je­nja te se ta­ko pri­do­no­si sma­nji­va­nju emi­si­je stak­le­nič­kih pli­no­va.

PR­VE GE­NE­RA­CI­JE IN­ŽE­NJE­RA OKO­LI­ŠA

Rad stu­den­ti­ca poz­dra­vio je di­rek­tor Čis­to­će Da­vor Skro­za, ko­ji je re­kao da su se ra­zvi­le ide­je za dalj­njom su­rad­njom s fa­kul­te­tom, kao što su proučavanj­e gus­to­će i te­ži­ne po­je­di­ne ka­te­go­ri­je ot­pa­da. Iva­na i Ma­tea zaradile su di­plo­mu na Ge­oteh­nič­kom fa­kul­te­tu, na ko­je­mu se od­ga­ja­ju pr­ve ge­ne­ra­ci­je in­že­nje­ra oko­li­ša i na ko­jem se bo­re za pro­mje­nu na­zi­va svo­je us­ta­no­ve. - In­ter­dis­ci­pli­nar­nim pris­tu­pom obra­zu­je­mo in­že­nje­re oko­li­ša i u de­se­tak go­di­na iz­gra­di­li smo ver­ti­kal­nu struk­tu­ru obra­zo­va­nja struč­nja­ka. Za­to bi­smo vo­lje­li pro­mi­je­ni­ti na­ziv ka­ko bi se zna­lo ko­ga mi to obra­zu­je­mo re­kao je Hr­vo­je Me­aški, pro­de­kan fa­kul­te­ta.

KA­MI­ON SME­ĆA Go­to­vo tri to­ne ot­pa­da is­tres­li su iz ka­mi­ona i on­da iz­mi­je­ša­li pa iz­dvo­ji­li re­pre­zen­ta­tiv­nih 300 kg

SISE NA ‘IZVOL’TE’ Jas­tuk u obli­ku gru­di na­smi­jao je is­tra­ži­va­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.