POD POVEĆALOM

24sata - - NEWS -

No­vi­na­ri por­ta­la Te­le­gram ot­kri­li su da no­vi HDZ-ov zas­tup­nik Ma­to Či­čak ot­pla­ću­je kre­dit za go­le­mu ku­ću na Hva­ru ko­je ne­ma u imo­vin­skoj kar­ti­ci

Kao vlas­ni­ca ku­će na Hva­ru upi­sa­na je Čič­ko­va maj­ka iako je za nju kre­dit od mi­li­jun ku­na u Er­ste & Ste­ier­mär­kis­c­he ban­ci po­dig­nuo na­čel­nik op­ći­ne Ru­gvi­ca

Či­čak bi u Sa­bo­ru tre­bao za­mi­je­ni­ti uhi­će­nog Dra­že­na Ba­ri­ši­ća iako je ot­kri­ve­no da je pre­na­mi­je­nio svo­ja i oče­va zem­lji­šta u gra­đe­vin­ska, a za­tim i da ku­ća u Ru­gvi­ci u ko­joj ži­vi ni­je le­gal­na

Po­vje­rens­tvo za su­kob in­te­re­sa tvr­di da duž­nos­ni­ci ne mo­ra­ju u imo­vin­skim kar­ti­ca­ma na­vo­di­ti ne­kret­ni­ne ko­ji­ma su vlas­ni­ci nji­ho­vi ro­di­te­lji. Sa­na­der je i ra­ču­ne pre­ba­cio na pun­ca...

Ne daj­te da se za­bo­ra­ve afe­re, pro­pus­ti i slu­ča­je­vi ko­ji su po­tres­li Hr­vat­sku. Ja­vi­te nam se na

te­le­fon

01/24-24-242,

e-ma­il: re­por­ter@24sata. hr ili Ore­ško­vi­će­va 3d, 10000 Za­greb (s naz­na­kom ‘Pisma

či­ta­te­lja’)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.