Sa­uc­ha na su­oča­va­nju op­tu­žio Zelj­ko da la­že

PRE­SU­DA SLJE­DE­ĆI TJE­DAN Biv­ša taj­ni­ca pred­stoj­ni­ka ure­da pre­mi­je­ra San­dra Zelj­ko od­ba­ci­la je op­tuž­be Usko­ka da je kri­vo­tvo­re­njem pot­pi­sa stek­la 650.000 ku­na

24sata - - NEWS - Pi­še: VILIM CVOK

Ra­di­la sam pro­fe­si­onal­no, po na­lo­gu pred­stoj­ni­ka ure­da pre­mi­je­ra. Ni u jed­nom tre­nut­ku ni­sam do­vo­di­la u pi­ta­nje je li išta spor­no ili po­sum­nja­la da ne­što ni­je u re­du jer je sva pro­ce­du­ra teh­nič­ki bi­la za­do­vo­lje­na. Kad sam ču­la da ti lju­di ni­su iš­li na pu­to­va­nja, bi­la sam šo­ki­ra­na, bra­ni­la se na su­du San­dra Zelj­ko.

Sut­ki­nja je vi­še pu­ta pre­ki­da­la nje­zi­nu kon­fuz­nu obra­nu i upo­zo­ra­va­la da slo­ži re­če­ni­cu ta­ko da ima gla­vu i rep. - Pre­tra­ga sta­na ni­je obav­lje­na za­ko­ni­to i pla­va ku­ver­ta na ko­joj je pi­sa­lo ‘Gol­d­ste­in’ i is­plat­ni­ca na ime Mir­ne Ivan­čić i iz­vješ­će, ključ­ni za mo­je op­tu­že­nje, ni­su pro­na­đe­ni u nje­mu rek­la je alu­di­ra­ju­ći na to da joj je to pod­met­nu­la po­li­ci­ja ti­je­kom pre­tra­ge. Tvr­di da ni­je fal­si­fi­ci­ra­la pot­pi­se još dvo­je pred­stoj­ni­ka Ure­da pre­mi­je­ra, Ne­ve­na Ze­li­ća i Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća, te da su to mo­gle na­pra­vi­ti tri taj­ni­ce ko­je su bi­le nad­lež­ne za te za­pos­le­ni­ke ure­da. Do­tak­la se i ci­pe­la (po­li­ci­ja je pre­tra­gom nje­zi­na sta­na pro­naš­la 80-ak pa­ri ci­pe­la vri­jed­nih 40-ak ti­su­ća ku­na) i rek­la da ži­vi s ma­mom i ses­trom te da su ci­pe­le i nji­ho­ve te da ih je ku­po­va­la na sni­že­nji­ma. - Naj­vi­še sam pla­ti­la ti­su­ću ku­na rek­la je Zelj­ko do­dav­ši ka­ko se od iz­bi­ja­nja afe­re u ožuj­ku 2017. li­je­či u bol­ni­ci u Vrap­ču i ide na psi­ho­te­ra­pi­ju. Na pi­ta­nja Dar­ka Mar­ži­ća, od­vjet­ni­ka To­mis­la­va Sa­uc­he, sud­skog vi­je­ća i Usko­ka ni­je htje­la od­go­va­ra­ti. Us­li­je­di­lo je su­oča­va­nje op­tu­že­nih. Sa­uc­ha ju je op­tu­žio da la­že, a Zelj­ko ni­je uz­vra­ti­la ne­go je, uglav­nom, gle­da­la u pod. Za­vr­š­ne ri­je­či stra­na­ka naj­av­lje­ne su za uto­rak, a po­tom bi tre­ba­la us­li­je­di­ti i ne­pra­vo­moć­na pre­su­da. Uskok Sa­uc­hu te­re­ti da je kao pred­stoj­nik ure­da biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la­no­vi­ća la­ži­rao put­ne na­lo­ge i sa svo­jom taj­ni­com San­drom Zelj­ko ne­za­ko­ni­to ste­kao 580.000 ku­na. Ona je s ti­me nas­ta­vi­la, tvr­di Uskok, i na­kon Sa­uc­hi­na od­la­ska. Kri­vo­tvo­ri­la je pot­pi­se kas­ni­jih še­fo­va ka­bi­ne­ta Ze­li­ća i Bo­ži­no­vi­ća te pre­uze­la i za­dr­ža­la akon­ta­ci­je dnev­ni­ca u iz­no­su od 350.000 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.