Ni­na opet lju­bi: Ri­je­či to ne mo­gu opi­sa­ti!

SRET­NA Ni­na Mo­rić (44) po­hva­li­la se fot­ka­ma na ko­ji­ma lju­bi za­go­net­nog mu­škar­ca. Ovo lje­to do­ži­vje­la je lju­bav­ni bro­do­lom, a sad, či­ni se, opet plo­vi

24sata - - SHOW - Pi­šu: I. PRGOMET, R. JUKIĆ

Ne pos­to­je ri­je­či ko­je mo­gu opi­sa­ti to što ja osje­ćam pre­ma te­bi, na­pi­sa­la je na svo­jem Ins­ta­gra­mu za­gre­bač­ka ma­ne­ken­ka s mi­lan­skom adre­som Ni­na Mo­rić (44) uz fot­ku na ko­joj lju­bi, oči­to, no­vog deč­ka.

U ek­s­klu­ziv­nom raz­go­vo­ru za 24sata pri­je de­se­tak da­na Ni­na nam je priz­na­la ka­ko je slom­lje­na zbog či­nje­ni­ce da je nje­zin sin Car­los Ma­ria (18) oti­šao ži­vje­ti

MA­NE­KEN­KA U AK­CI­JI kod svo­jeg oca, kon­tro­verz­nog ta­li­jan­skog pa­pa­ra­zza Fa­bri­zi­ja Co­ro­ne. Ka­ko nam je tad is­pri­ča­la, si­gur­na je da Fa­bri­zio is­ko­ri­šta­va Car­lo­sa Ma­ri­ju ka­ko bi opet do­šao pod svje­tla po­zor­ni­ce. Tata i sin zad­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci ra­de na li­ni­ji odje­će, ko­ju Fa­bri­zio di­zaj­ni­ra, a sin mu slu­ži kao ma­ne­ken. A utje­hu od obi­telj­skih pro­ble­ma oči­to je pro­naš­la u no­voj lju­ba­vi. Ime za­go­net­nog mu­škar­ca ni­je htje­la ot­kri­ti, tek da je za­do­volj­na s njim. Sre­di­nom lje­ta Ni­na je pre­ki­nu­la ve­zu s Vin­cen­zom

Chi­ri­com, s ko­jim je pri­je to­ga ne­ko­li­ko pu­ta po­zi­ra­la u kre­ve­tu. Is­pod fo­to­gra­fi­ja je pi­sa­la ka­ko je na­po­kon pro­naš­la sre­ću.

- Nje­zi­na si­tu­aci­ja je sta­bil­na. Ne raz­go­va­ra­mo o pri­vat­nim stva­ri­ma, no mis­lim da je ve­za s tim Vin­cen­zom go­to­va. Fa­bri­zio na mo­men­te do­đe k se­bi, ali re­po­vi proš­los­ti su tak­vi da je ne­pre­dvi­div. Car­los je di­van deč­ko, tre­bao je do­ći na lje­to, ali ko­ro­na... - re­kao nam je ne­dav­no o Ni­ni Mo­rić nje­zin te­tak, dr. Slav­ko Sa­ko­man, ugled­ni za­gre­bač­ki psi­hi­ja­tar.

Ni­na se pre­pus­ti­la stras­ti­ma s no­vim deč­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.