MI­LE VO­LI DISKO, A ANICA MILETA...

‘SPLAVOVI SU MEKA I MEDINA’ Na­ša biv­ša mi­si­ca Anica Kovač za­bav­lja­la se u Beogradu na kon­cer­tu Ace Pe­jo­vi­ća u druš­tvu fol­ke­ra Mileta Ki­ti­ća

24sata - - SHOW - Pi­še: IVA­NA PRGOMET

Biv­ša mi­si­ca Anica Kovač u če­t­vr­tak na­ve­čer za­bav­lja­la se u Beogradu na kon­cer­tu folk pje­va­ča Ace Pe­jo­vi­ća (48).

Druš­tvo joj je pra­vio poz­na­ti fol­ker Mi­le Ki­tić, u či­jem je druš­tvu Anica uži­va­la. U poz­na­tom be­ograd­skom res­to­ra­nu “Na­ci­onal­na kla­sa” do­bro ras­po­lo­že­ni Mi­le i Anica za­jed­no su po­zi­ra­li fo­to­gra­fi­ma. Su­pru­ga Ro­ber­ta Ko­va­ča dru­ži­la se s fol­ke­rom ti­je­kom kon­cer­ta, a pu­bli­ka je uži­va­la u hi­to­vi­ma fol­ke­ra Pe­jo­vi­ća, ko­ji je ne­dav­no pre­bo­lio ko­ro­nu. Ka­ko je is­pri­čao za sr­p­ske me­di­je, pr­va stvar ko­ju je če­kao na­kon oz­drav­lje­nja bi­lo je - me­so.

- Smr­ša­vio sam 13 ki­lo­gra­ma, ali sam ovih da­na vra­tio če­ti­ri. I pre­le­žao sam ko­ro­nu. Naj­vi­še če­kam mes­ni dan, da mi nu­tri­ci­onist do­pus­ti da po­je­dem ne­ku plje­ska­vi­cu - re­kao je Pe­jo­vić, a no­vi­na­re je za­ni­ma­lo ima li pro­ble­ma s pri­ho­di­ma zbog ko­ro­na vi­ru­sa: - Fi­nan­cij­ski ne­mam pro­ble­ma. Za­što bih imao? Ako sam 35 go­di­na ra­dio i za­ra­đi­vao, ovu jed­nu go­di­nu mo­gu ba­ci­ti. Naj­bit­ni­je je da smo svi zdra­vi.

Ina­če, be­ograd­ski splavovi i res­to­ra­ni pos­ta­li su svo­je­vr­s­na meka za one želj­ne lu­dih noć­nih pro­vo­da u ovo do­ba svjet­ske pan­de­mi­je. Naj­ve­će re­gi­onal­ne zvi­jez­de sko­ro pa i ne­ma­ju gdje drug­dje nas­tu­pa­ti, pa su ta­ko u zad­njih mje­sec da­na spla­vo­ve pu­ni­li Je­le­na Roz­ga, Na­ta­ša Bek­va­lac, ali i Je­le­na Kar­le­uša, na či­ji je nas­tup sti­gla i in­s­pek­ci­ja, ko­ja je klu­bu iz­da­la kaz­nu zbog ne­pri­dr­ža­va­nja svih pro­pi­sa­nih mje­ra ko­je su na sna­zi kod na­ših is­toč­nih su­sje­da...

Anica i Mi­le uži­va­li su u kon­cer­tu Ace

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.