Lin­d­sey Vonn još če­ka na svad­bu: Zez­nuo nas co­vid

24sata - - SHOW -

Bre­na i su­prug Bo­ba Ži­vo­ji­no­vić usko­ro bi se tre­ba­li pre­se­li­ti u no­vi dom. No­vi­na­ri Ku­ri­ra uhva­ti­li su ih pri obi­la­sku ek­s­klu­ziv­ne no­vo­grad­nje u ko­joj će im su­sjed bi­ti i ak­tu­al­ni pr­vi te­ni­sač svi­je­ta No­vak Đo­ko­vić.

Pret­pos­tav­lja se da su Bre­na i Bo­ba ku­pi­li ci­je­li kat bu­du­ći da će ov­dje ži­vje­ti i Vik­tor, ko­ji bi se usko­ro tre­bao vjen­ča­ti s če­ti­ri go­di­ne sta­ri­jom dje­voj­kom San­drom Mi­lja­ko­vić. On je na svom Ins­ta­gra­mu obja­vio i fo­to­gra­fi­je iz bu­du­ćeg sta­na, a s nje­go­vog pro­zo­ra se­že po­gled na ci­je­li No­vi Be­ograd. Ži­vo­ji­no­vi­ći ina­če ima­ju vi­lu na Be­ža­nij­skoj ko­si, a Bre­na ju je ogla­si­la za pro­da­ju i ci­je­na joj je dva mi­li­ju­na eura. No­vi dom Ži­vo­ji­no­vi­će­vih pros­ti­rat će se na oko 200 kva­dra­ta, a bit će po­di­je­ljen u dvi­je ili tri stam­be­ne je­di­ni­ce. Ci­je­na po če­tvor­no­me me­tru je iz­me­đu 3000 i 3500 eura, pa se pro­cje­nju­je da su za no­vi dom da­li oko 600.000 eura. (pb)

Ame­rič­ka umi­rov­lje­na ski­ja­ši­ca Lin­d­sey Vonn (35) tre­ba­la se uda­ti za ka­nad­skog ho­ke­ja­ša Per­nell-Kar­la Sub­ba­na (31), ali im je pla­no­ve po­re­me­ti­la pan­de­mi­ja.

- Iz­gle­da kao da sve ra­di pro­tiv nas. Zbog pan­de­mi­je i da­lje odr­ža­va­mo ve­zu na da­lji­nu. Ja ne mo­gu u Ka­na­du, a P. K. i nje­go­vi ro­di­te­lji ne mo­gu u Ame­ri­ku - rek­la je Vonn za magazin Pe­ople. Par se za­ru­čio u ko­lo­vo­zu proš­le go­di­ne, a sad im ne pre­os­ta­je ni­šta dru­go ne­go če­ka­ti. (pb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.