Pe­tri­nja: U su­da­ru s auto­bu­som po­gi­nuo dr­žav­lja­nin BiH (21)

24sata - - NEWS -

U su­da­ru s auto­bu­som ju­čer uju­tro kraj Pe­tri­nje za vo­la­nom osob­nog auto­mo­bi­la po­gi­nuo je dr­žav­lja­nin BiH (21). U si­sač­ko-mos­lo­vač­koj po­li­ci­ji doz­na­je se da je ova te­ška ne­sre­ća bi­la oko 6.45 sa­ti na dr­žav­noj ces­ti D-30 Pe­tri­njav - Hr­vat­ska Kos­taj­ni­ca kraj mjes­ta Mo­šta­ni­ca. Vo­zač je iz za­sad ne­poz­na­tih raz­lo­ga pre­šao na stra­nu ces­te na­mi­je­nje­nu pro­me­tu iz su­prot­nog smje­ra i uda­rio u auto­bus u ko­jem ni­je bi­lo put­ni­ka. Od za­do­bi­ve­nih oz­lje­da vo­zač auto­mo­bi­la po­gi­nuo je na mjes­tu ne­sre­će. Vo­zio je auto slo­ven­skih ta­bli­ca. (dp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.