‘Mla­đi đa­ci KO­RO­NA U ŠKOLAMA ne tre­ba­ju no­si­ti ma­ske u uči­oni­ci’

ZA­SAD SVE PO STAROM Ia­ko u ne­kim školama uče­ni­ci od 1. do 4. raz­re­da mo­ra­ju no­si­ti ma­ske na hod­ni­ku, pa čak i u uči­oni­ci, Iva­na Pavić Ši­me­tin iz HZJZ-a ka­že da to ni­je upu­ta

24sata - - BOLJE OBRAZOVANJ­E - Pi­šu: A. DASOVIĆ, M. CINDRIĆ, M. IVIĆ

Do­bi­li smo oba­vi­jest od uči­te­lji­ce da od ovo­ga tjed­na dje­ca u ško­li mo­ra­ju no­si­ti ma­ske zbog “po­gor­ša­nja epi­de­mi­olo­ške si­tu­aci­je”, ka­že nam maj­ka če­t­vr­ta­ši­ća jed­ne za­gre­bač­ke ško­le.

Po­rast bro­ja za­ra­že­nih osje­ća se i u školama i na fa­kul­te­ti­ma. Zbog pro­bo­ja ko­ro­ne, od da­nas na onli­ne nas­ta­vu pre­la­zi XV. gim­na­zi­ja u Za­gre­bu (MIOC) ko­ja ima 1700 uče­ni­ka, ali u nji­ho­vim pros­to­ri­ma je i 650 uče­ni­ka Gor­njo­grad­ske gim­na­zi­je. Na onli­ne nas­ta­vu od da­nas ide i Gim­na­zi­ja J. Sla­ven­sko­ga u Ča­kov­cu s oko 650 uče­ni­ka. Pre­ma po­da­ci­ma Hr­vat­skog za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo, kra­jem proš­log tjed­na 3108 uče­ni­ka je bi­lo u sa­mo­izo­la­ci­ji, a 210 ih je bi­lo po­zi­tiv­no na ko­ro­nu. Ra­di se o dje­ci u do­bi od se­dam do 19 go­di­na, jav­lja­ju iz Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja. Pod zdrav­s­tve­nim je nad­zo­rom i 106 pro­s­vjet­nih dje­lat­ni­ka, 87 ih je u sa­mo­izo­la­ci­ji, a 19 ih je po­zi­tiv­no. No 85% ško­la i da­lje ra­di po mo­de­lu A, što zna­či da svi uče­ni­ci odlaze na nas­ta­vu u ško­lu, osim, na­rav­no, onih ko­ji su bo­les­ni ili u sa­mo­izo­la­ci­ji.

U IZOLACIJI SA­MO POJEDINCI

Nas­ta­va po mje­šo­vi­tom B mo­de­lu je u 6,69% ško­la, dok se onli­ne nas­ta­va u pot­pu­nos­ti, pre­ma C mo­de­lu, pro­vo­di u 1,32% ško­la. Kom­bi­na­ci­ja

A i B mo­de­la je u 31 ško­li, a kom­bi­na­ci­ja A i C mo­de­la (u pot­pu­nos­ti onli­ne nas­ta­va za po­je­di­ne raz­re­de) u 65 ško­la. Ko­li­ko saz­na­je­mo od rav­na­te­lja, sve se ma­nje odlučuju za sa­mo­izo­la­ci­ju ci­je­lih raz­re­da, ne­go se iz­o­li­ra­ju pojedinci ka­ko bi se nas­ta­va što vi­še za­dr­ža­la u re­dov­nom obli­ku. Kod za­mje­ni­ce rav­na­te­lja HZJZ-a i vo­di­te­lji­ce Služ­be za škol­sku me­di­ci­nu Iva­ne Pavić Ši­me­tin ras­pi­ta­li smo se ho­će li pre­ma školama ići upu­te za stro­že epi­de­mi­olo­ške mje­re, od­nos­no da uče­ni­ci od 1. do 4. raz­re­da no­se ma­ske.

- Ne, ni­smo o to­me raz­miš­lja­li jer oni ne mo­gu do­s­ljed­no no­si­ti ma­ske. Ka­ko saz­na­je­mo, u ne­kim školama tra­ži se da i ta mla­đa dje­ca no­se ma­ske po hod­ni­ci­ma, no to ni­je u na­šim upu­ta­ma i pre­po­ru­ka­ma. Ne bi­smo ni iš­li u tom smje­ru - jas­na je Pavić Ši­me­tin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.