AUDICIJE ZA ZBOR OVE SU­BO­TE NA FER-U

24sata - - MOZAIK -

Ve­li­ka go­diš­nja audi­ci­ja Aka­dem­skog zbo­ra Ivan Go­ran Ko­va­čić (AZ IGK) odr­žat će se 17. lis­to­pa­da, a zbog epi­de­mi­olo­ško­ga sta­nja pri­ja­ve će bi­ti pu­tem in­ter­ne­ta za toč­no odre­đe­ne ter­mi­ne, pri­op­ćio je or­ga­ni­za­tor, a pre­no­si HINA. Audi­ci­ja će se odr­ža­ti na FER-u u dvo­ra­ni B4 od 15 do 22 sa­ta. (rj)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.