BIŽI, TESLA

VO­LIM SVOG YUGIĆA! NEG­DJE KRAJ PAKOŠTA

24sata - - NEWS - Pi­še: ROZETA BOGELJIĆ

Vi­dio sam pri­li­ku, na­pra­vio raz­mak da mo­gu uhva­ti­ti za­let, uba­cio u ni­žu i fi­ju­uuu, pre­te­kao Tes­lu! Bi­lo je to ne­za­bo­rav­no is­kus­tvo, ka­zu­je nam Enio Nik­palj (19), vo­zač Yu­ga 55.

Bi­la je ne­dje­lja oko 14 sa­ti. Nik­palj je kas­nio na ins­truk­ci­je iz gi­ta­re u Vo­di­ca­ma. Jed­nos­tav­no, ni­je bi­lo dru­ge. Neg­dje kraj Pa­ko­šta­na, za­bi­lje­žit će povijest, Tesla se

MASA: 825 kg

DI­MEN­ZI­JE: 2,15x3,4x1,5 m

MO­TOR: 0,9 l

SNA­GA: 55 KS

UBRZANJE (0-100km/h): 60 sec

NAJ­VE­ĆA BRZINA: 130 km/h

POTROŠNJA: 10 l/100 km

KON­KU­REN­CI­JA:

Yu­go ni­je imao kon­ku­ren­ci­ju ‘80-ih. Ma ne­ma je ni da­nas!

Ovaj Yu­go ima to­li­ko plu­so­va da ih je ov­dje ne­mo­gu­će na­bro­ji­ti. Uza sve ima cr­ve­nu cr­tu i “le­di­ce”, pa je unu­tra na­ve­čer ko u di­sku. Va­aaau!

Ka­ko to mis­li­te mi­nu­si?! Zar bi glu­mio s Bru­ce­om Wil­li­som da je imao mi­nu­se?! na­gu­tao di­ma iz Yu­go­va aus­pu­ha!

- Tesla je vo­zio za­is­ta spo­ro, oko 40 na sat. Bio je stra­ne re­gis­tra­ci­je, ne sje­ćam se odakle, a vo­zač se za­va­lio i iz­ba­cio la­kat kroz pro­zor. Mis­lim da je vo­zio na auto­pi­lo­tu i uži­vao. Stvo­ri­la se ko­lo­ni­ca. U pre­tje­ca­nju me sni­mio net­ko iz si­ve Opel As­tre, ko­ju sam vi­dio u re­tro­vi­zo­ru iza se­be. Ima­li su vre­me­na fot­ka­ti jer, dok sam ja pri­pre­mao i oba­vio pre­tje­ca­nje, po­tra­ja­lo je.

Bit će da su umi­ra­li od smi­je­ha gle­da­ju­ći me smi­je se za­dar­ski bru­coš an­glis­ti­ke i ge­ogra­fi­je. Fo­to­gra­fi­ja je na druš­tve­noj mre­ži u gru­pi “Dnev­na do­za pro­sječ­nog Dal­ma­tin­ca” pos­ta­la hit. Zabavljaju ga, ka­že, ša­le na ra­čun nje­go­ve krn­ti­ji­ce, a ti­pič­nih bal­kan­sko-se­ljač­kih i ne­ma puno.

- Pa fo­ra je što me pri­ja­te­lji zo­vu i ša­lju mi sli­ku pre­tje­ca­nja Tes­le. Čim sam se vra­tio do­ma, po­hva­lio sam se ocu da sam pre­te­kao Tes­lu, a on me pi­tao je­sam li to sli­kao. Pa ka­ko ću sli­ka­ti, Yu­go tra­ži svo­je, moraš bi­ti kon­cen­tri­ran na taj čin, ko­ji se ri­jet­ko zbi­va, ne­ma šan­se još i opa­li­ti fot­ku. Ali net­ko nas je ipak sli­kao. Ha-ha - smi­je se Enio, ko­ji je Yugića

ku­pio prije ne­ko­li­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.