Da­ru­je vjen­ča­ni­cu mla­den­ki ko­ja si to ne mo­že sa­ma pri­ušti­ti

24sata - - ŽIVOT -

Tina Nguyen iz Min­ne­apo­li­sa že­li ra­zve­se­li­ti ne­ku mla­den­ku iz svog su­sjed­stva ko­ja si ne mo­že pri­ušti­ti vjen­ča­ni­cu za sa­vr­še­nu svad­bu.

- Ako pla­ni­ra­te vjen­ča­nje ili zna­te ne­ko­ga tko pla­ni­ra, a ne mo­gu si pri­ušti­ti vjen­ča­ni­cu, mo­lim vas, kon­tak­ti­raj­te me. Po­su­dit ću vjen­ča­ni­cu mla­den­ki za nje­zin dan - na­pi­sa­la je Tina u ogla­su na Fa­ce­bo­oku. (bs)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.