Ma­ski­ra­ni Mar­ko Grub­nić po­zi­va na oprez: Mo­ra­te se svi čuvati!

24sata - - SHOW -

Mod­ni sti­list Mar­ko Grub­nić (39) ni­je zbog ko­ro­na vi­ru­sa odus­tao od sva­kod­nev­nog nas­li­ka­va­nja za Ins­ta­gram, ali je, od­go­vor­no, ju­čer po­zi­rao s maskom pre­ko li­ca te po­zvao svo­je pra­ti­te­lje da se ču­va­ju ko­ro­na vi­ru­sa. Li­ce je pre­krio over­si­ze na­oča­la­ma, tu je i cr­na ma­ska ko­ja se sla­že s džem­pe­rom Ba­len­ci­aga, a no­sio je di­zaj­ner­sku tor­bi­cu poz­na­tog bren­da. U zad­nje vri­je­me Mar­ko odu­šev­lja­va pra­ti­te­lje kom­bi­na­ci­ja­ma ko­je sla­že da­ma­ma iz ‘TLZP-a’.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.