POD POVEĆALOM

24sata - - NEWS -

• DORH i Uskok glav­ni su stu­po­vi bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je u Hr­vat­skoj. Čes­to su na me­ti kri­ti­ka po­li­ti­ke, ko­ja bi im tre­ba­la osi­gu­ra­ti ne­sme­tan ok­vir za rad.

• Ni­su oni sve­te kra­ve, i nji­hov se rad mo­že pro­pi­ti­va­ti, ali je ipak po­treb­no da im pri­je to­ga osi­gu­ra­ju os­nov­na sred­stva za rad. A ne da za njih mo­ra­ju mo­li­ti.

Za raz­li­ku od po­li­ti­ča­ra, voz­ni park dr­žav­nih od­vjet­ni­ka je zas­ta­rio, ne mo­gu za­pos­li­ti struč­nja­ke zbog mi­zer­nih pla­ća ko­je su pro­pi­sa­ne, pre­tr­pa­ni su čes­to be­smis­le­nim pos­lom za dr­ža­vu.

Ia­ko su svi­ma pu­na us­ta bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je, pra­vi do­kaz za to bio bi osi­gu­ra­ti no­vac za nji­hov rad. Jer će si­gur­no ta­ko ušte­dje­ti dr­ža­vi mi­li­jar­de ko­je bi ina­če bi­le ukra­de­ne.

Ne daj­te da se za­bo­ra­ve afe­re, pro­pus­ti i slu­ča­je­vi ko­ji su po­tres­li Hr­vat­sku. Ja­vi­te nam se na te­le­fon 01/24-24-242, e-ma­il: re­por­ter@24sa­ta.hr ili Ore­ško­vi­će­va 3d, 10000 Za­greb (s naz­na­kom ‘Pi­sma či­ta­te­lja’)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.