PAN­DE­MI­JA KO­RO­NE EPIDEMIOLO­ZI NA RU­BU PO­BU­NA EPIDE DOS­TA NAM JE

24sata - - NEWS - Pi­še: BOJANA MRVOŠ PAVIĆ

Dos­ta im je is­tu­pa­nja u jav­nos­ti, zbog ko­je­ga, ka­ko ka­žu, sa­mo do­bi­ju po pr­sti­ma, a ni­šta se ne mi­je­nja. Dos­ta im je to­ga da ih po­li­ti­ka ne ču­je, kao ni gra­đa­ni, o ko­ji­ma sve ovi­si - ko­li­ko će se ek­s­trem­no ko­ro­na ši­ri­ti i da­lje te ho­će li zbog to­ga ko­la­bi­ra­ti zdrav­s­tve­ni sus­tav ili ne­će. Naj­go­re je tek po­če­lo, a epidemiolo­zi po­ma­lo di­žu ru­ke od sve­ga.

- Mo­ram ci­je­le sva­to­ve pos­la­ti u sa­mo­izo­la­ci­ju, a za­što? Ne za­bra­nju­je­mo svad­be ka­ko bi ži­vot i da­lje išao ko­li­ko-to­li­ko nor­mal­no, zna se ka­ko se na svad­ba­ma (ne) tre­ba po­na­ša­ti, a on­da net­ko uz­me mi­kro­fon i ka­že ‘ku­ka­vi­ca onaj ko­ji se bo­ji ko­ro­ne, aj­mo svi na po­dij’, i eto be­la­ja - ka­že nam epi­de­mi­olog u jed­noj sla­von­skoj županiji, ogor­čen što ve­lik dio lju­di i da­lje ne po­štu­je os­nov­ne epi­de­mi­olo­ške mje­re.

Ši­re­nje vi­ru­sa za čak 70 pos­to mo­že­mo, na­po­mi­nje, sma­nji­ti os­nov­nim mje­ra­ma - no­še­njem ma­ske, dr­ža­njem dis­tan­ce i pra­njem ru­ku. Bez to­ga ne­će­mo us­pje­ti u ovoj bit­ki, do­da­je, a ona će još tra­ja­ti.

‘GRA­ĐA­NI, SURAĐUJTE S NA­MA’

- Na­ža­lost, mi za lju­de ni­smo stru­ka ne­go vlast. Per­ci­pi­ra­ju nas kao dio vlas­ti, a ka­ko vlast u dr­ža­vi ne ko­ti­ra do­bro, on­da i nas do­živ­lja­va­ju kao ne­pri­ja­te­lje. A ne­pri­ja­te­lja se ne že­li slu­ša­ti - ža­li se i jed­na zagrebačka epi­de­mi­olo­gi­nja. Na­ci­onal­ni je stožer, zbog vlas­ti i po­li­ti­ke, vr­lu­dao i stva­rao mno­ge iz­nim­ke, zbog če­ga je ne­po­vje­re­nje gra­đa­na sa­mo ras­lo.

- Da je ona­ko ka­ko bi­smo že­lje­li mi epidemiolo­zi, bio bi loc­k­down ka­kav smo ima­li, to je naj­bo­lji na­čin, ali ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.