Go­vor mrž­nje se, na­ža­lost, to­le­ri­ra već de­set­lje­ći­ma

24sata - - NEWS -

Na­kon oru­ža­nog na­pa­da na zgra­du Vla­de u ko­jem je ra­njen po­li­ca­jac, naj­vi­šim dr­žav­nim duž­nos­ni­ci­ma po­dig­nu­ta je ra­zi­na si­gur­nos­ti i sad se vo­ze u blin­di­ra­nim vo­zi­li­ma. Na­ža­lost, da smo kao druš­tvo bi­li od­go­vor­ni­ji i da go­vor mrž­nje ni­smo to­le­ri­ra­li de­set­lje­ći­ma, on­da ni ogor­če­ni mla­dić mo­žda ne bi pu­cao na zgra­du Vla­de. Od­go­vor­nost sno­se sve vlas­ti u zad­njih 30 go­di­na. Svi ko­ji su to­le­ri­ra­la ra­sis­tič­ke i kse­no­fob­ne is­pa­de u Sa­bo­ru, svi ko­ji su na pre­diz­bor­nim sku­po­vi­ma ši­ri­li po­ru­ke mrž­nje... Svi su gu­ra­li gla­vu u pi­je­sak go­di­na­ma i de­set­lje­ći­ma. Na­daj­mo se da su se sad osvi­jes­ti­li i da će shva­ti­ti ko­li­ko je važ­no u jav­nom pros­to­ru bi­ti umje­ren i to­le­ran­tan, a ne na­si­lan i is­klju­čiv.

Na­pad na Vla­du sve je šo­ki­rao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.