Šip­kom pre­tu­kao mu­škar­ca (33) u te­re­ta­ni, uhi­ćen je na­kon bi­je­ga

24sata - - NEWS -

Po­reč­ka po­li­ci­ja uhi­ti­la je mu­škar­ca (27) ko­ji je bio u bi­je­gu na­kon što je bru­tal­no pre­tu­kao dru­gog mu­škar­ca (33) u fit­ness cen­tru. Uhi­će­ni je šip­kom za ute­ge bru­tal­no pred za­pa­nje­nim ko­ris­ni­ci­ma pre­tu­kao mu­škar­ca za­dav­ši mu vi­še uda­ra­ca po gla­vi. Pre­ma snim­ci s nad­zor­ne ka­me­re fit­ness cen­tra, na­pad se odi­grao mu­nje­vi­to. Pre­tu­če­ni se ni­je us­pio ni sna­ći jer je u tre­nut­ku na­pa­da tr­čao na po­kret­noj tra­ci. Oz­li­je­đe­no­me mu­škar­cu pru­že­na je li­ječ­nič­ka po­moć te je ut­vr­đe­no da je lak­še oz­li­je­đen.(ig)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.