DI SU PA­RE? An­đel­ko (57) ko­jeg su pre­ga­zi­li i op­ljač­ka­li tra­žit će no­vac na­trag

24sata - - NEWS - Pi­še: DA­NI­JE­LA MIKOLA

I že­na me na kra­ju iz­vi­ka­la što sam no­sio sa so­bom sav no­vac ko­ji ima­mo u ku­ći, ali ni­sam ga htio os­ta­vi­ti jer sam do­ma bio sam, a u se­lu se stal­no do­ga­đa­ju pro­va­le i kra­đe. Na kra­ju me po­kra­du me­ni ‘pod raz­bi­je­nim no­som’. Tra­žit ću svoj no­vac na­zad, ka­že An­đel­ko Ko­va­če­vić (57), ko­ji je ne­dav­no pre­ga­žen pa op­ljač­kan.

je svo­jim Vol­k­swa­ge­nom uda­rio ve­le­čas­ni Stje­pan Vu­ko­vac iz To­var­ni­ka. Priz­nao je da ga ni­je pri­mi­je­tio na ces­ti jer je vje­ro­jat­no zaspao. Na­kon udar­ca, ko­ji ga je trg­nuo iz sna, na­vod­no je zas­tao vi­dje­ti ko­ga je to uda­rio, no ka­ko ni­je vi­dio ni­ko­ga na ces­ti ni u ka­na­lu, pro­du­žio je da­lje. U ka­na­lu je, pak, le­žao one­svi­je­šte­ni Ko­va­če­vić, a po­red nje­ga sve­će­ni­kov odva­lje­ni re­tro­vi­zor, po ko­je­mu je po­li­ci­ja, dva da­na kasnije, i pro­naš­la po­či­ni­te­lja. Ko­va­če­vić se tog da­na vra­ćao iz kup­nje iz Vin­ko­va­ca. Imao je kod se­be 13.500 ku­na u nov­ča­ni­ku i još 12 ti­su­ća u odvo­je­nom pre­tin­cu tor­bi­ce ko­ju je no­sio oko ti­je­la. Vi­djev­ši ve­ću ko­li­či­nu nov­ca u nov­ča­ni­ku one­svi­je­šte­nog pje­ša­ka, dje­lat­ni­ka vin­ko­vač­ke Hit­ne po­mo­ći, ko­ji je s ko­le­gom do­šao po une­sre­će­nog, oči­to su za­s­vr­bje­li pr­sti. Bez ima­lo us­tru­ča­va­nja uzeo je no­vac ne re­kav­ši

ni­šta ko­le­gi s ko­jim ra­di valj­da mis­le­ći da se nje­go­va kra­đa ne­će tako la­ko ot­kri­ti. Do­du­še, u po­čet­ku ni ni­je. Po­li­ci­ji je tre­ba­lo dva­de­se­tak da­na da shva­te da je no­vac ukrao upra­vo dje­lat­nik Hit­ne ko­ji je sti­gao na mjes­to ne­sre­će ka­ko bi po­mo­gao oz­li­je­đe­nom Ko­va­če­vi­ću. Bes­kru­pu­loz­ni me­di­cin­ski brat je ina­če 35-go­diš­njak iz Jar­mi­ne. Mje­šta­ni to­ga se­la ka­žu da je ja­ko bli­zak pri­ja­telj sa­mom rav­na­te­lju žu­pa­nij­ske Hit­ne Ma­ti Ma­ti­ću ko­ji, pak, u svo­jim služ­be­nim iz­ja­va­ma no­vi­na­ri­ma ka­že ka­ko ni­je oba­vi­je­šten o to­me sve­mu ni­ti zna ko­jeg se nje­go­va dje­lat­ni­ka te­re­ti za kaz­ne­no dje­lo kra­đe. Ako se za is­tog do­ka­že da je po­krao oz­li­je­đe­nu oso­bu, u naj­go­rem slu­ča­ju do­bit će ot­kaz. Ina­če, na­kon mje­sec da­na bo­lo­va­nja, zbog raz­bi­je­nog no­sa, na­tu­če­ne no­ge i ne­ko­li­ko oz­lje­da na le­đi­ma, Ko­va­če­vić se vra­tio na po­sao u tr­go­vač­ki la­nac, gdje ra­di kao pe­kar. Po­li­ci­ja je is­tra­gu okon­ča­la kaz­ne­nim pri­ja­va­ma pro­tiv sve­će­ni­ka za iz­a­zi­va­nje pro­met­ne ne­sre­će i ne­pru­ža­nje po­mo­ći oz­li­je­đe­nom u pro­me­tu te pri­ja­vom pro­tiv me­di­cin­skog bra­ta iz Jar­mi­ne za te­šku kra­đu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.