Hit s Ama­zo­na: Po­pu­lar­na tor­ba u obli­ku ko­ko­ši

24sata - - ŽIVOT -

Neobična tor­ba ko­mič­nog di­zaj­na priv­la­či po­zor­nost ku­pa­ca s Ama­zo­na po­s­ljed­njih da­na, a ra­di se o gu­me­noj kre­aci­ji sred­nje ve­li­či­ne ko­ja sto­ji oko 180 ku­na i pod­sje­ća na ko­koš. Tor­ba je tre­nu­tač­no je­dan od naj­ve­ćih hi­to­va na Ama­zo­nu, ima i vi­še od 1000 re­cen­zi­ja, a ocje­na joj je iz­me­đu 4,5 i 5.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.