Pu­tin će u Hr­vat­sku do­ći sa­mo ako će ima­ti do­bar pos­lov­ni ma­mac

Ru­ski pred­sjed­nik bi mo­gao do­ći na­kon hr­vat­skog pred­sje­da­nja EU

Express - - BRIFING -

Do kra­ja man­da­ta ru­skog ve­le­pos­la­ni­ka u Hr­vat­skoj Anva­ra Azi­mo­va ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin tre­bao bi do­ći u Hr­vat­sku. Ta­ko se, na­ime, pri­ča u hr­vat­skim di­plo­mat­skim i po­li­tič­kim kru­go­vi­ma, ali kon­kret­nog da­tu­ma još ne­ma. Tek se zna da je pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin do­bio po­ziv­ni­cu od hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić i da je ru­ski ve­le­pos­la­nik Azi­mov ite­ka­ko ak­ti­van u to­me da se Pu­ti­nov služ­be­ni po­sjet Hr­vat­skoj re­ali­zi­ra za nje­go­va man­da­ta. - Neg­dje za go­di­nu, go­di­nu i pol to bi se mo­glo i os­tva­ri­ti. Pu­tin si­gur­no ne­će do­ći ti­je­kom hr­vat­skog pre­sje­da­nja Europ­skom uni­jom, ali pos­li­je bi mo­gao. Sa­mo, da bi on do­šao u služ­be­ni po­sjet Hr­vat­skoj tre­ba pos­to­ja­ti kon­kre­tan raz­log, jer Vla­di­mir Pu­tin ne pu­tu­je tu­ris­tič­ki - go­vo­ri nam čo­vjek bli­zak hr­vat­skoj di­plo­ma­ci­ji. Slič­no ka­že i Mak­sim Sa­mo­ru­kov, je­dan od ri­jet­kih stra­nih ana­li­ti­ča­ra ko­ji po­seb­no pro­uča­va po­li­tič­ke i eko­nom­ske od­no­se Hr­vat­ske i Ru­si­je.

- Za­što ne bi do­šao? Pred­sjed­nik Pu­tin je sre­tan kad mo­že ugra­bi­ti bi­lo ko­ju mo­guć­nost da ode u po­sjet ne­koj od dr­ža­va čla­ni­ca EU. Pred­sjed­ni­ca Gra­bar Ki­ta­ro­vić su­sre­la se s njim u So­či­ju i dva pu­ta ti­je­kom Svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva. Sad on mo­ra uz­vra­ti­ti po­sjet, no Pu­tin se ne mo­že ići sa­mo fo­to­gra­fi­ra­ti. Mo­ra se pro­na­ći do­bar raz­log za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.