Gla­sa­ti za Ko­la­ku­ši­ća ili ne za­pra­vo je čis­to inves­ti­cij­ska od­lu­ka

Ni­ti bih ga dao

Express - - POGLED IZ WASHINGTON­A -

Za­mis­li­te da 50.000 po­du­zet­ni­ka, ko­ji­ma bi net­ko ski­nuo 1872 ku­ne s le­đa, na ulo­že­ne 1872 ku­ne na­pra­ve sa­mo pu­ta tri. Tri­ča­vih 280 mi­li­ju­na ku­na za opo­re­zi­va­nje...

Pri­je ne­što vre­me­na sam na­pi­sao da ću da­ti glas stran­ci ko­ja pre­diz­bor­no naj­a­vi uki­da­nje TV pret­pla­te. Ili, još bo­lje, pos­tiz­bor­no na­pros­to uki­ne pret­pla­tu. Sad je Ko­la­ku­šić upra­vo to na­ja­vio.

Re­koh pri­ja­te­lji­ci iz Pa­met­nog da oni lo­še ko­mu­ni­ci­ra­ju. Da obe­ća­ju uki­da­nje pret­pla­te, 12 pu­ta 80 ku­na, jed­na­ko 960 ku­na, i re­ci­mo uki­da­nje na­me­ta Obrt­nič­koj ko­mo­ri, če­ti­ri pu­ta 228 ku­na, jed­na­ko 912 ku­na, to bi već bi­lo do­volj­no da gla­sam za njih. Da ni­šta vi­še ne uči­ne za me­ne i ovak­ve kao ja, su­per. Ka­ko bi bi­lo li­je­po da mi 1872 ku­ne “pad­nu s ne­ba”. A za­mis­li sa­mo da se po­ja­vi po­li­tič­ka sna­ga, dr­žav­nik ko­ji bi nama ko­ji pu­ni­mo pro­ra­čun s le­đa ski­nuo sve su­viš­ne na­me­te, či­ja je je­di­na svr­ha da pa­ra­zi­ti ži­ve do­bro, a za­jed­ni­ci da je zbog to­ga lo­še.

Kon­kret­no. Proš­lih sam mje­se­ci u rek­la­mu knji­ge “Na Ca­mi­nu sam za­gr­lio Bo­ga” ula­gao po 20 i, sa­mo jed­nom, 30 do­la­ra. Vo­lio bih ras­pa­li­ti rek­la­mu so­ma ku­na ili eura, ali na­pros­to se ne usu­dim. Ne usu­de se ni mo­ji uzo­ri, od ko­jih učim. Pro­tek­lih sam mje­se­ci pro­da­vao od 136 do 166 ko­ma­da “Ca­mi­na”. Vje­ruj­te da je u Hr­vat­skoj to res­pek­ta­bil­no. Če­kam po­dat­ke za svi­banj, na­dam se da će bi­ti 100 ko­ma­da. Ra­ba­ti su raz­li­či­ti, ali re­ci­mo da je pri­hod po knji­zi bio 80 ku­na. Zna­či, na 130 do 200 rek­la­ma pri­hod od 10.880 do 13.280 ku­na. Na­rav­no, ni­je baj­ka, tre­ba tu ura­ču­na­ti gad­ne os­ta­le tro­ško­ve, ali dr­ži­mo se za­sad sa­mo ove dvi­je va­ri­ja­ble, dr­ži­mo se sa­mo ulo­že­nog u rek­la­mu i pri­ho­da od pro­da­je. Ski­ne li mi Ko­la­ku­šić ili bi­lo tko sa­mo TV pret­pla­tu i na­met Ko­mo­ri, ma da na 1872 ku­ne ulo­že­ne u rek­la­mu ne na­pra­vim pri­hod pu­ta 80 ili pu­ta 50, ne­go da pri­hod bu­de sa­mo tros­tru­ko ve­ći, on bi zbog ku­mu­la­tiv­nih bla­go­da­ti za za­jed­ni­cu stao uz bok svi­ma ko­ji­ma te­pa­mo da su naj­ve­ći u po­vi­jes­ti Hr­vat­ske, a mo­žda bi ih i nad­ma­šio. Za­mis­li­te 50.000 po­du­zet­ni­ka ko­ji­ma bi net­ko ski­nuo 1872 ku­ne s le­đa, da ih ulo­že u ne­što do­is­ta ko­ris­no. I da svi na ulo­že­ne 1872 ku­ne na­pra­ve sa­mo pu­ta tri. Tri­ča­vih 280,800.000. 280 mi­li­ju­na za opo­re­zi­va­nje. Vje­ru­jem da bi bo­lji od me­ne la­ko iz­ra­ču­na­li ko­li­ke bi ko­ris­ti - hej, pro­ra­čun! - ima­li sa­mo da se lju­di­ma ko­ji ne­što stva­ra­ju olak­ša, da im se raš­čis­ti put. Sli­je­de pred­sjed­nič­ki, pa par­la­men­tar­ni izbo­ri, a do­tad tre­ba do­bro raz­mis­li­ti o inves­ti­cij­skoj od­lu­ci, za ko­ga gla­sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.