Obi­telj mje­seč­no upri­ho­di 814 kn vi­še ne­go što po­tro­ši

Pr­vi po­da­ci na­kon kri­ze

Express - - POGLED IZ WASHINGTON­A -

Pri­ho­di pro­sječ­nog hr­vat­skog ku­ćans­tva su od 2014. do 2017. go­di­ne ras­li de­se­tak pu­ta br­že od tro­ško­va ko­je su obi­te­lji ima­le pa je ti­je­kom 2017. pro­sječ­na obi­telj za­ra­đi­va­la go­to­vo de­set ti­su­ća ku­na vi­še ne­go što je po­tro­ši­la, pi­še No­vac. Kon­kret­no, pre­ma po­da­ci­ma Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku, pro­sječ­ni go­diš­nji do­ho­dak je pri­je dvi­je go­di­ne iz­no­sio 92.334 ku­ne, dok su os­nov­ni ži­vot­ni iz­da­ci - za pre­hra­nu, sta­no­va­nje, re­ži­je, pri­je­voz, odje­ću, ko­mu­ni­ka­ci­je i dru­go - iz­no­si­li 82.530 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.