Naj­br­že iz­u­mi­ru­ći na­ro­di svi­je­ta su Li­tav­ci i Hr­va­ti

Dra­ma­tič­na de­mo­gra­fi­ja

Express - - POGLED IZ WASHINGTON­A -

Pre­ma po­da­ci­ma Svjet­ske ban­ke, obi­te­lji ima­ju sve ma­nje dje­ce, a pri­rast sta­nov­niš­tva us­po­ra­va u ve­ći­ni dr­ža­va svi­je­ta, pi­še In­dex. Por­tal Axi­os je, ko­ris­te­ći po­dat­ke Svjet­ske ban­ke, us­po­re­dio sto­pu fer­ti­li­te­ta i pri­rast sta­nov­niš­tva te po­re­dao zem­lje od naj­ja­če do naj­sla­bi­je po de­mo­graf­skim kre­ta­nji­ma. Hrvatska je, s pa­dom sta­nov­niš­tva od 1,2 pos­to, dru­ga naj­go­ra, ne u Eu­ro­pi, ne­go u svi­je­tu. Lo­ši­ja je sa­mo Li­tva, mo­žda zbog ve­ćih raz­mje­ra emi­gra­ci­je čak i od Hr­vat­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.