Ban­dić u Pi­onir­ski grad ula­že 40 mi­li­ju­na ku­na

Pla­ni­ra­no 1948. go­di­ne

Express - - POGLED IZ WASHINGTON­A -

U Grad mla­dih, ne­koć poz­nat i kao Pi­onir­ski grad, ju­čer su sti­gli pr­vi stro­je­vi naj­a­viv­ši po­če­tak pr­ve fa­ze ob­no­ve kom­plek­sa usred šu­me na is­to­ku Za­gre­ba. Pr­vo će bi­ti pos­tav­lje­no 2,5 ki­lo­me­ta­ra ogra­de, za­tim vi­de­onad­zor, a tad na red do­la­zi ob­no­va in­fras­truk­tu­re, pi­še Pos­lov­ni dnev­nik. Ukup­na vri­jed­nost ra­do­va bit će 40 mi­li­ju­na eura, a Grad mla­dih će, osim ob­nov­lje­nih zgra­da, do­bi­ti dvo­ra­nu, nova igra­li­šta, pa i ba­zen, či­ja je grad­nja bi­la naj­av­lje­na još 1948. go­di­ne, kad je sa­gra­đen ta­daš­nji Pi­onir­ski grad.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.