Odi­je­vao je lju­bav­ni­ce i su­pru­ge na­cis­ta, a nje­gov pot­pis da­nas je brend ru­skih oli­gar­ha

Express - - REPORTAŽA -

Lon­don. Ki­ša, na­rav­no, sva­ko ma­lo po­š­kro­pi, ne­što slič­no kao i ovo­ga pro­lje­ća u Hr­vat­skoj. Sjaj­ni pu­bo­vi u ko­ji­ma u mi­ru po­š­kro­pim žed­no gr­lo kad od ko­le­ge Ni­ka do­la­zi u tom ča­su “su­lud” pri­jed­log.

- ‘Aj­mo u ‘Vic­to­ria and Al­bert’ mu­zej na iz­lož­bu Chris­ti­ana Di­ora ‘De­sig­ner of Dre­ams’ - re­kao je kad se oče­ki­va­la još jed­na run­da. Ni sam ni­sam bio si­gu­ran što bih mu od­go­vo­rio, ali nje­go­vo odu­šev­lje­nje vlas­ti­tom ide­jom bi­lo je neo­pi­si­vo. Pr­vo su ar­tik­li bi­li iz­lo­že­ni u pa­ri­ško­me mu­ze­ju, a po­tom pre­se­lje­ni u Lon­don, gdje je izložba tre­ba­la bi­ti i im­pre­siv­ni­ja. Sve je to u da­hu pri­čao Nik. Us­put je do­dao da je izložba ras­pro­da­na do sre­di­ne sr­p­nja i da je go­to­vo ne­mo­gu­će ući, ali da ipak pro­ba­mo. Oso­ko­ljen ma­lim šan­sa­ma ula­ska, ve­li­ko­duš­no sam

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.