Dior Chris­ti­an

Express - - REPORTAŽA -

pris­tao na obi­la­zak Di­oro­ve iz­lož­be. U mo­du se do­nek­le ra­zu­mi­jem, a li­je­pe stva­ri su jed­nos­tav­no li­je­pe, ni­je ih zgo­re­ga za vi­dje­ti. Ako us­pi­je­mo ući jer šan­se su mi­ni­mal­ne. Od­nos­no, bi­le bi mi­ni­mal­ne da ne­ma bal­kan­ske sna­la­ž­lji­vos­ti, ko­ju se ni­kad ne smi­je pod­ci­je­ni­ti. Saz­na­li smo pu­tem ka­ko je mo­gu­će ući s ne­kim od čla­no­va slav­nog mu­ze­ja. Od­mah smo kre­nu­li u re­ali­za­ci­ju “člans­tva”, a na­kon ne­ko­li­ko sa­ti sti­gla je po­ru­ka ka­ko mo­že­mo ra­ču­na­ti na dvo­je čla­no­va mu­ze­ja ko­ji će nas su­tra­dan uves­ti na tu iz­lož­bu. Od go­to­vo ne­mo­gu­ćeg, s jed­nim te­le­fon­skim po­zi­vom pos­ta­lo je ite­ka­ko mo­gu­će i stvar­no. Do­bro je, po­mis­lio sam, pu­bo­ve, sta­di­one, tr­ž­ni­ce i os­ta­le zna­me­ni­tos­ti Lon­do­na već sam vi­dio u pri­jaš­njim do­las­ci­ma, mo­žda je stvar­no doš­lo vri­je­me za Di­ora. Na­rav­no da smo dru­gi dan doš­li dos­ta ra­ni­je, a na ula­zu nas je do­če­kao nat­pis ka­ko je Dior ras­pro­dan. To smo zna­li, ali mi smo če­ka­li svo­ju ve­zu, a vri­je­me smo kra­ti­li raz­gle­da­va­ju­ći os­ta­le iz­lož­be. U do­go­vo­re­no vri­je­me po­ja­vi­li su se, ja sam se udru­žio s ljup­kom Sue, a ko­le­gu je uveo John. Od­mah na ula­zu bi­lo nam je jas­no za­što ovu iz­lož­bu svi do­živ­lja­va­ju ve­li­čans­tve­nom i za­što je mje­se­ci­ma una­pri­jed ras­pro­da­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.