Sa­mo po­li­tič­ki ne­pi­sme­ni mo­gu ući u fajt s Plen­ko­vi­ćem, jer će si­gur­no iz­gu­bi­ti

Express - - BESTBOOK -

Pred­la­žem da na­še da­le­ko­vid­ni­ce na­pra­ve is­tra­ži­va­nje ko­li­ko su mi­nis­tri Ma­rić, To­lu­šić, Ža­lac i još ne­ki uz­rok sla­bi­jeg re­zul­ta­ta HDZ-a na iz­bo­ri­ma za EU i ukup­nog pa­da rej­tin­ga HDZ- a

Pre­ma­lo po­zor­nos­ti po­sve­će­no je od­lič­noj vi­jes­ti da je u pr­vom kvar­ta­lu rast BDP-a bio 3,9 pos­to, naj­ve­ći u EU, što su sve TV obja­vi­le na pr­vo­me mjes­tu osim, zna se - HTV-a. Gle­dam oz­bilj­no­ga gos­po­di­na Ba­ti­ni­ća, še­fa ma­lo­ga klu­ba stran­či­ce HNS, ka­ko to­bo­že oz­bilj­no pred­la­že Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća kao kan­di­da­ta li­be­ra­la za pred­sjed­ni­ka što je kom­pro­mi­ti­ra­nje, a ne kom­pli­ment. Uz oz­bilj­ne po­li­tič­ke stran­ke ko­je će sa­svim si­gur­no po­dr­ža­ti Mi­la­no­vi­ća, ako se kan­di­di­ra, tu su i že­ne. Za­što? Jed­ne ve­če­ri ovih da­na sje­dim s de­se­tak pre­li­je­pih i šar­mant­nih no­vi­nar­ki, po­li­ti­čar­ki i po­du­zet­ni­ca te uz - zna se - hla­dan ge­mišt i be­van­du ana­li­zi­ra­mo kan­di­da­te za pred­sjed­ni­ka, a sve da­me vi­ču: “Mi smo za Mi­la­no­vi­ća. Pa­me­tan je, naj­zgod­ni­ji, šar­mant­ni­ji, elok­ven­tan i zna se faj­ta­ti”. Dva da­na pos­li­je mu­že­vi ovih že­na po­dr­ža­va­ju jed­nu zgod­nu da­mu, po­li­tič­ki ak­tiv­nu, pa­met­nu i mu­dru, či­je ime će se tek obja­vi­ti da ula­zi u tr­ku za ze­le­ni Pan­tov­čak, biv­šu vi­lu dru­ga Ti­ta i

re­zi­den­ci­ju prvog pred­sjed­ni­ka Tuđ­ma­na i sa­daš­nje pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić sa su­rad­ni­ci­ma i umi­lja­tom la­bra­do­ri­com Ki­kom. Pitam se pitam, za­što je mi­nis­tar imo­vi­ne Goran Ma­rić po­br­kao svo­ju funk­ci­ju te umjes­to da pro­da­je dr­žav­nu imo­vi­nu i do­no­si nov­ce u dr­žav­ni bu­džet, on go­di­na­ma sa­kup­lja se­bi ne­kret­ni­ne i ni­ka­ko da sve pri­ja­vi u imo­vin­sku kar­ti­cu. Na­ža­lost, on ne po­la­že ra­ču­ne jav­nos­ti, ne­go po­ru­ču­je - sve u svo­je vri­je­me. Ta­ko je mi­nis­tre - sad je vri­je­me da pre­mi­jer Plen­ko­vić na­pra­vi re­kons­truk­ci­ju Vla­de jer su po­je­din­ci po­put Vas pos­ta­li pre­te­žak te­ret us­pje­si­ma ove Vla­de. Pred­la­žem da na­še da­le­ko­vid­ni­ce na­pra­ve is­tra­ži­va­nje ko­li­ko su mi­nis­tri Zdrav­ko Ma­rić, To­lu­šić, Ga­bri­je­la Ža­lac i još ne­ki uz­rok sla­bi­jeg re­zul­ta­ta HDZ-a na iz­bo­ri­ma za EU i ukup­nog pa­da rej­tin­ga HDZ-a. Su­ko­bi u HDZ-u? Sa­mo po­li­tič­ki ne­pi­sme­ni i ka­ri­je­ris­ti mo­gu ići u ve­li­ki rat s An­dre­jom Plen­ko­vi­ćem jer ne­će po­bi­je­di­ti, a mo­gu po­di­je­li­ti stran­ku. Na dva di­je­la? Ma ne, pu­no go­re, jer u tim mo­gu­ćim bit­ka­ma nas­tra­dat će naj­vi­še stran­ka, ali ne i pred­sjed­nik Plen­ko­vić, ka­žu ne­ka taj­na is­tra­ži­va­nja. Hod­ni­ci­ma HDZ-a - de­re ja­ka bu­ra, a ne­ki čud­ni vje­tro­vi su već za­hva­ti­li stran­ku Ži­vi zid ko­ja pu­ca zbog su­pru­ge pred­sjed­ni­ka Sin­či­ća. U in­fla­ci­ji nas­tu­pa pje­va­ča u emi­si­ji “U svom fil­mu” ne­dos­ta­je ona pra­va - jed­na, je­di­na i je­dins­tve­na Jo­si­pa Li­sac. Za­što HTV ni­je pre­no­sio me­če­ve na­ših vr­lo us­pješ­nih te­ni­sa­či­ca u pr­vim ko­li­ma na Ro­land Gar­ro­su, a sve je pla­tio? Bez pri­mje­re­ne naj­a­ve HTV je u ne­dje­lju na­ve­čer emi­ti­rao raz­go­vor s ve­li­ka­nom na­še glaz­be Đe­lom Ju­si­ćem uz ne­ke ar­hiv­ske sla­be snim­ke što je vr­lo ne­pro­fe­si­onal­no. Ma­es­tro Đe­lo bio je je­dan od naj­z­na­čaj­ni­jih na­ših auto­ra i pe­da­go­ga. I ne za­bo­ra­vi­mo da se 90-ih, po­čet­kom ra­ta, vra­tio u svoj Du­brov­nik i cijelo vri­je­me bio ta­mo or­ga­ni­zi­ra­ju­ći raz­ne pri­red­be te upo­zo­ra­va­ju­ći svjet­sku jav­nost na agre­si­ju na nje­gov grad. Adio, ka­pe­ta­ne...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.