De­fo­ra 2016. s ka­me­na ipak pr­vi me­đu iz­vr­s­ni­ma

Express - - BESTBOOK -

Ko­je ti je bo­lje, pi­ta­lo se ti­je­kom proš­lo­tjed­nog ku­ša­nja šest vi­na od sor­te grk u tri run­de. U pr­voj su bi­le ber­be 2018. vi­na­ri­ja Bar­tul Ce­ba­lo i Lo­vrić, ka­ko bi se us­po­re­di­li vi­na­ri. U dru­goj Grk Po­pić 2018. i Grk Ce­ba­lo 2017., da se vi­di raz­li­ka u go­di­na­ma, a u tre­ćem dva od­le­ža­na na fi­nom ta­lo­gu, Zu­re 2017. i

Bi­re 2016., ko­ji su po­ka­za­li dru­gu teh­no­lo­gi­ju i raz­li­ku u tlu. Te­ško re­da­ti od prvog do šes­tog jer će sva­ki u ne­kom tre­nut­ku, ili uz ne­ku hra­nu, bi­ti naj­bo­lji. Ma­lo je od­sko­čio sa­mo Grk Bi­re De­fo­ra 2016. s ka­me­nih te­ra­sa. Oče­ki­va­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.