Pre­mi­je­ro­va prak­tič­na mre­ža važ­nih pri­ja­te­lja

Tko je, za­pra­vo, moć­ni glav­ni taj­nik EK-a i što je nje­gov djed ra­dio na Bal­ka­nu? Zašto biv­ši šef Ko­mi­si­je, flam­bo­jant­ni Jun­c­ker, snaž­no šti­tio svog su­rad­ni­ka i gdje je smi­sao pla­na za ins­ta­li­ra­nje Plen­ko­vi­ća

Express - - EKSKLUZIV -

Mi smo svi na­vi­ja­li da do­bi­je ne­ku do­bru funk­ci­ju u Eu­rop­skoj Ko­mi­si­ji i da ode. Mis­lim da je i on to že­lio. Ta­ko bi se ovo mr­cva­re­nje mo­glo ele­gant­no za­vr­ši­ti. On sre­tan, mi - čla­no­vi - sret­ni i sve je idi­lič­no. Ali, na­ža­lost, ni­je upa­li­lo. An­drej Plen­ko­vić os­ta­je i agonija ide dalje, ri­je­či su ko­je je Ex­pre­ssu iz­go­vo­ri­lo ne­ko­li­ko su­go­vor­ni­ka iz HDZ-a od ko­jih su ne­ki čak i u pred­sjed­niš­tvu stran­ke. Do­du­še, to je bi­lo pri­je ne­go što je premijer naj­a­vio ve­li­ku i am­bi­ci­oz­nu re­kons­truk­ci­ju Vla­de nakon ni­za afe­ra mi­nis­ta­ra i ko­ja ima šan­se po­pra­vi­ti imidž HDZ-a i Vla­de. No je li se tim po­te­zom Plen­ko­vić spa­sio ili je ipak za­kas­nio s dje­lo­va­njem? Express je o po­li­tič­koj bu­duć­nos­ti pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća u zem­lji kao i o nje­go­voj ka­ri­je­ri unu­tar ins­ti­tu­ci­ja Eu­rop­ske uni­je raz­go­va­rao s ne­ko­li­ko su­go­vor­ni­ka, ko­ji su svi re­dom uvje­re­ni da Plen­ko­vić ima bolje šan­se u Eu­rop­skoj uni­ji ne­go­li u Hr­vat­skoj.

- Kod nas se na­šao pred zi­dom. Ni­je još sve za­vr­še­no, ali ne­ma pu­no pros­to­ra i čini mi se, ko­li­ko ga poz­na­jem, da je i on svjes­tan to­ga. S dru­ge stra­ne, u ins­ti­tu­ci­ja­ma Eu­rop­ske uni­je Plen­ko­vić i dalje do­bro ko­ti­ra bez ob­zi­ra na to što ni­je iz­a­bran na vo­de­će funk­ci­je ili mo­žda zbog to­ga što ga je Ma­cron op­tu­žio da je lo­bi­rao za se­be, od­nos­no da se u pre­go­vo­ri­ma vo­dio osob­nim am­bi­ci­ja­ma - kaže nam su­go­vor­nik iz HDZ-a bli­zak Plen­ko­vi­ću.

Iako su se me­di­ji ras­pi­sa­li da hr­vat­ski premijer nakon epi­zo­de u Bruxel­le­su, gdje ni­je po­dr­žao nje­mač­ko-fran­cu­ski pri­jed­log, vi­še ne uži­va sim­pa­ti­je An­ge­le Mer­kel, naš su­go­vor­nik kaže da to ni­je toč­no te da pos­to­ji i dalje po­zi­ti­van ton te da od­no­si ni­su pre­ki­nu­ti.

PLEN­KO­VIĆ NI­JE AUTSAJDER U HODNICIMA PO­LI­TIČ­KE MO­ĆI UNU­TAR EU­ROP­SKE UNI­JE, ALI JE TEK SAD NA SE­BE SKRE­NUO PO­ZOR­NOST

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.