Cr­na Da­li­ja kre­će u rat za Pan­tov­čak

No­va pred­sjed­ni­ca?

Express - - BRIFING -

Biv­ša pred­sjed­ni­ca Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa, Da­li­ja Ore­ško­vić, ipak ne odustaje od po­li­tič­ke ka­ri­je­re. Na­ja­vi­la je kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­cu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Ka­ko ste se od­lu­či­li na taj po­tez?

Pri­je go­di­nu da­na ni­sam raz­miš­lja­la o kan­di­da­tu­ri ne­go u kak­voj bih dr­ža­vi vo­lje­la ži­vje­ti ja i mo­ja dje­ca, ali u me­đu­vre­me­nu mis­lim da se sta­nje do­dat­no po­gor­ša­lo i da je doš­lo do pot­pu­nog slo­ma prav­ne dr­ža­ve i uru­ša­va­nja svih vri­jed­nos­ti. Iz­ja­va Mi­la­na Ban­di­ća, ko­ji se po­hva­lio da je svat­ko tko vri­je­di u hr­vat­skoj politici pro­veo naj­ma­nje tri mje­sea u za­tvo­ru naj­bo­lje os­li­ka­va sta­nje u društvu da­nas.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te slučaj sad već bivšeg mi­nis­tra Kuščevića? Ko­li­ko je samo tak­vih Kuščevića u svim na­šim gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma! Ja sam se kao pred­sjed­ni­ca Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa na­pot­pi­si­va­la od­lu­ka za ne­po­kre­ta­nje pos­tup­ka, to je taj pe­lin, otrov za ko­ji bih da­nas bi­la pu­no sret­ni­ja i mir­ni­ja da ga ni­sam po­pi­la. Dok on go­vo­ri da je sve čis­to, sva­kom gra­đa­ni­nu je jas­no da je doš­lo do ne­sraz­mjer­nog bo­ga­će­nja pod utje­ca­jem po­li­tič­ke mo­ći.

Mi­ros­lav Ško­ro za­zi­va sve ve­će ov­las­ti pred­sjed­ni­ka. Sla­že­te li se s njim? Po­greš­no je vra­ća­ti se na mo­de­le ko­je smo ima­li, u ko­ji­ma je pred­sjed­nik imao znat­no ve­će ov­las­ti. Pro­ti­vim se i ide­ja­ma ko­je ne­ke dru­ge funk­ci­je po­put pre­mi­je­ra i mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va i pra­vo­su­đa že­le spo­ji­ti u jed­no. Ta­mo gdje je pu­no funk­ci­ja i ov­las­ti u jed­noj oso­bi može nas­ta­ti novo plod­no tlo za ko­rup­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.