Pa­da im ci­je­na: Već 777 da­na ne mo­gu pro­da­ti Gaz­di­nu jah­tu i he­lić

Nes­ta­li bez tra­ga u bes­pu­ći­ma bi­ro­krat­skih za­vr­z­la­ma

Express - - BRIFING -

Ivi­ca To­do­rić vo­lio je sku­pe i br­ze stva­ri pa je od­lu­čio na­ba­vi­ti i luk­suz­nu jah­tu te pri­vat­ni he­li­kop­ter. Sve ku­po­vi­ne su, na­rav­no, iš­le preko Agro­ko­ra i ne preko nje­ga osob­no. Kad je iz­gu­bio vlas­niš­tvo nad kon­cer­nom, iz­gu­bio je i do­bar dio luk­su­za na ko­jeg je bio na­vi­kao. Agro­kor vi­še ne pos­to­ji, sad je tu For­te­no­va gru­pa, ali ne­ka pi­ta­nja i dalje ni­su od­go­vo­re­na. Ovog tjed­na po­ku­ša­li smo doz­na­ti što se do­ga­đa s he­li­kop­te­rom, re­gis­tar­ske oz­na­ke 9A-HTI, te

jah­tom “Ja­na”. Oba luk­suz­na pro­me­ta­la bi­la su po­nu­đe­na na pro­da­ju, ali je taj pro­ces za­us­tav­ljen još 2017. godine. Na naš upit o nji­ho­voj lo­ka­ci­ji, kad će na pro­da­ju te či­ja su za­lož­na pra­va do­bi­li smo samo štu­ri od­go­vor: “U pos­tup­ku je rje­ša­va­nje upi­sa za­lož­nog pra­va, po do­vr­šet­ku bit će osi­gu­ra­ni uvje­ti za nji­ho­vu pro­da­ju. Do ta­da obje po­kret­ni­ne se ne ko­ris­te.” Pre­ma po­s­ljed­njim in­for­ma­ci­ja­ma, sta­ri­ma go­to­vo dvi­je godine, za­lož­na pra­va ima Ad­di­ko ban­ka.

Ka­ko pi­še u pri­op­će­nju od 30. lis­to­pa­da 2017.: “Prav­ni ti­mo­vi ni­su us­pje­li pro­na­ći za ban­ku pri­hvat­lji­vo rje­še­nje o pre­ba­ci­va­nju za­lo­ga na sred­stva os­tva­re­na pro­da­jom, pro­ce­si pro­da­je ovih po­kret­ni­na mo­ra­li su bi­ti za­us­tav­lje­ni. Pro­ces pro­da­je mo­ći će po­no­vo bi­ti po­kre­nut po pos­ti­za­nju na­god­be.” Pre­ma sve­mu su­de­ći, još ništa ni­je ri­je­še­no. A još je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.