I že­ne me­đu ‘pla­će­ni­ci­ma’ slav­ne Kra­vat pu­kov­ni­je

Sve se mi­je­nja, pa i obi­ča­ji

Express - - BRIFING -

Po­čas­na sat­ni­ja Kra­vat pu­kov­ni­je odr­ža­va tra­di­ci­ju hrvatskih ko­nja­ni­ka pla­će­ni­ka, pros­lav­lje­nih ti­je­kom Tri­de­se­to­go­diš­njeg ra­ta pri­je tris­to­ti­njak go­di­na. Me­đu ko­nja­ni­ci­ma i pje­ša­ci­ma po­vi­jes­ne je­di­ni­ce svo­je mjes­to sad pro­na­la­ze i že­ne. U odo­ra­ma iz tog doba po­lo­ži­le su sve­ča­nu zak­le­tvu na la­tin­skom, a na kra­ju su do­bi­le i cr­ve­nu ma­ra­mu, ko­ju su upra­vo tak­vi pla­će­ni­ci pros­la­vi­li po ci­je­loj Eu­ro­pi i ta­ko je nas­ta­la le­gen­dar­na kra­va­ta kao po­pu­lar­ni mu­ški mod­ni do­da­tak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.