Ex­pre­ssa

Express - - VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE -

Na dru­gi raz­go­vor s agen­ti­ma SDS-a Ša­ri­nić je do­nio pi­sa­ni iz­vje­štaj o kre­ta­nju ci­je­na ura­na na svjet­skom tr­ži­štu. To­me je do­dao i ru­kom na­cr­ta­ne she­me. Re­kao je da je ru­da­ča ko­ja se pro­izvo­di u Ži­rov­skom vr­hu vr­lo si­ro­maš­na ura­nom i ta je pro­izvod­nja ne­ra­ci­onal­na. Oprav­da­na je samo u smis­lu po­li­tič­ke auto­no­mi­je ko­ju Ju­gos­la­vi­ja že­li vo­di­ti na po­dru­čju nuklearne ener­gi­je. U dru­gom di­je­lu raz­go­vo­ra su­go­vor­nik je iz­nio da se tre­nut­no od­lu­ču­je u sje­di­štu Fra­ma­to­ma tko će nakon nje­ga vo­di­ti pred­stav­niš­tvo. Kan­di­da­ti su Vez­mar­čić Ma­ri­jan (ro­dom iz Vi­ro­vi­ti­ce, ži­vio u Fran­cu­skoj, ože­njen Fran­cu­ski­njom) i Ben­čić (s Hva­ra, ar­hi­tekt, ži­vio u Fran­cu­skoj, bio ože­njen Fran­cu­ski­njom ko­ja je jed­na od se­kre­ta­ri­ca u Fra­ma­to­mu).

Pre­ma Ša­ri­ni­ću, utje­caj fran­cu­ske dr­žav­ne po­li­ti­ke na od­lu­či­va­nje u Fra­ma­to­mu je pre­su­dan jer dr­ža­va ras­po­la­že ve­ći­nom ulo­že­nog ka­pi­ta­la, te mu je u tom smis­lu jas­no da Mil­ka Pla­ninc (na funk­ci­ji ta­daš­nje pre­mi­jer­ke SFRJ, op. a.), ko­ja pu­tu­je u Fran­cu­sku ide u obi­la­zak uglav­nom nuk­le­ar­nih pos­tro­je­nja, te na ru­čak s di­rek­to­rom Fra­ma­to­ma. Spi­sak čla­no­va ju­gos­la­ven­ske de­le­ga­ci­je bio je dan na či­ta­nje i Ša­ri­ni­ću, s ti­me da miš­lje­nje o sas­ta­vu de­le­ga­ci­je u svje­tlu pos­la ko­jim se ba­vi. Re­kao je da s ob­zi­rom na funk­ci­ju po­sje­ta u de­le­ga­ci­ji ne­ma pra­vih stručnjaka za nuk­le­ar­ni pro­gram. Naj­a­ve grad­nje pr­ve nuk­le­ar­ke u Hr­vat­skoj, NE Prev­la­ka, te obja­ve o po­kre­ta­nju ve­li­kog pro­gra­ma grad­nje još osam cen­tra­la u SFRJ, ni­su im­pre­si­oni­ra­le upu­će­ne struč­nja­ke. Ša­ri­ni­će­va tvrt­ka, re­ci­mo, pro­ci­je­ni­la je, a o to­me je hr­vat­ski SDS promp­t­no iz­vi­jes­tio dr­žav­ne i par­tij­ske ins­ti­tu­ci­je, da se pla­no­vi iz­grad­nje nuk­le­ar­nih elek­tra­na u Ju­gos­la­vi­ji ne­će re­ali­zi­ra­ti u pla­ni­ra­noj di­na­mi­ci te da na os­no­vu to­ga Ju­gos­la­vi­ju u 1993. go­di­ni oče­ku­je ve­oma na­gla­še­na elek­tro­ener­get­ska kri­za. ima­ti pred­nost za po­sao grad­nje nuk­le­ar­ke u SR Sr­bi­ji.

In­že­njer Ša­ri­nić iz­nio je i svo­ju pro­cje­nu ukup­nog tro­ška za grad­nju NE Prev­la­ka: 1,7 mi­li­jar­di ame­rič­kih do­la­ra. Oko 800 mi­li­ju­na tre­ba­lo bi, kaže on, po­kri­ti kroz kom­pen­za­cij­ske pos­lo­ve. Dojm­ljiv je dio Ša­ri­ni­će­va is­ka­za oko ins­ti­tu­ci­je mi­ta. On to, bez ne­ke ner­vo­ze, pro­gla­ša­va uobi­ča­je­nom pos­lov­nom prak­som i u nje­go­voj tvrt­ki. U ova­ko ve­li­kim pos­lo­vi­ma, kao što je iz­grad­nja nuk­le­ar­nih elek­tra­na, sve svjet­ske kom­pa­ni­je nas­to­je pri­do­bi­ti lju­de i da­va­njem mi­ta. Mi­to se kre­će u pravilu u iz­no­si­ma od 3% na vi­še od iz­no­sa ugo­vo­re­nog pos­la. S onim ko­jem se da­je mi­to obično se skla­pa ugo­vor o obav­lja­nju odre­đe­nih ko­mer­ci­jal­nih pos­lo­va, a no­vac se is­pla­ću­je na kon­ta obično u švi­car­skim ban­ka­ma. Pri­mjer­ci ugo­vo­ra ko­ris­te se unu­tar kom­pa­ni­je za prav­da­nje is­pla­ta, a ču­va­ju se kao stro­go po­vjer­lji­vi do­ku­men­ti, a po­ne­kad se de­po­ni­ra­ju ta­ko­đer u švi­car­skim ban­ka­ma. Izvor sma­tra da je tak­va po­li­ti­ka Wes­tin­g­ho­usea bi­la pri­sut­na i u iz­grad­nji NE Kr­ško, a da će ona bi­ti pri­sut­na i kod iz­grad­nje NE Prev­la­ka, bez ob­zi­ra ko­ja za­pad­na kom­pa­ni­ja do­bi­je po­sao. Da im se na­đe, Ša­ri­nić je pri­pad­ni­ku SDS-a do­nio i je­dan is­pu­nje­ni pri­mje­rak ugo­vo­ra o mi­tu iz­me­đu oso­be u Ma­ro­ku i tvrt­ke Fra­ma­tom.

Re­kao je Ša­ri­nić da će se sva­ka­ko ja­vi­ti Služ­bi ka­da po­no­vo do­đe u SFRJ. Oti­šao je i ko­rak dalje. Pi­še da se po­nu­dio, ka­da se de­fi­ni­tiv­no vra­ti za če­ti­ri godine, da mak­si­mal­no po­mog­ne u si­gur­nos­nom po­kri­va­nju grad­nje nuk­le­ar­nih elek­tra­na. Ta­ko­đer sma­tra da služ­ba, uko­li­ko že­li ući u problem po­kri­va­nja tran­sak­ci­ja ve­za­nih za mi­to i sl. mo­ra pri vr­hu or­ga­ni­za­ci­je iz­grad­nje nuk­le­ar­nih elek­tra­na ima­ti “svog čo­vje­ka”, ali ne u for­mi po­li­caj­ca, već ja­čeg stručnjaka ko­ji će se u os­no­vi ba­vi­ti ovim pro­ble­mom si­gur­nos­ti, na­pi­sao je agent o na­vod­noj Ša­ri­ni­će­voj pos­lov­noj pre­po­ru­ci za se­be sa­mo­ga. Če­ti­ri godine kas­ni­je Ša­ri­nić se za­is­ta vra­tio u SFRJ ko­ja je bi­la na ru­bu ras­pa­da. Ni­je bi­lo pos­la u nuk­le­ar­noj in­dus­tri­ji, ali

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.