Ovo je po­če­tak kra­ja tu­riz­ma ko­ji nam je pok­lo­nio J. B. Ti­to?

Ni­ti bih ga dao

Express - - VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE -

Za­is­ta je do­bra ok­la­da da će, kao u Du­brov­ni­ku i Spli­tu, ka­pi­tal sad osva­ja­ti uva­lu po uva­lu, otok po otok...

Na Nju­ška­lu, Bo­okin­gu i Air­b­n­bu pre­gle­dao sam ti­su­ću ili dvi­je apart­ma­na. Pre­tež­no na Hva­ru, Kor­ču­li i Sil­bi, ali gle­dao sam i Brač, Šol­tu, Vis, Las­to­vo, Mljet, Pre­mu­du, Olib, Ug­ljan, Pa­šman, Lo­šinj, ne­što Rab i Pag. Stvar­no nam je zem­lja dra­ma­tič­no ljep­ša od pri­vat­nog, obi­telj­skog smje­šta­ja. Stje­ca­jem okol­nos­ti prvi put u ži­vo­tu sam ova­ko de­talj­no pro­uča­vao ponudu. Za­to što mi je pred­brač­na ru­ti­na bi­lo ju­tar­nje pli­va­nje, pa pov­la­če­nje u so­bu. Svi na pla­žu, ja s pla­že. Is­to ta­ko i na­ve­čer. Ve­ći­na s pla­že, ja na pla­žu. Vi­še je to bio tre­ning ne­go po­tra­ga za lje­po­tom. Samo ne­ka je sunce, i ne­ka je sla­no. Iz­let u na­ci­onal­ni park, ko­ji put u res­to­ran, pi­zze­ri­ju, daj mi po­šte­nu te­ra­su da mo­gu ka­vu ili pi­vo po­pi­ti, i to je to. No, brač­ni ži­vot po­čas­tio me do­brim uvi­dom u ponudu na oto­ci­ma, a iz­a­zov­na se­zo­na u kom­bi­na­ci­ji s teh­no­lo­gi­jom na­šeg doba, to jest apli­ka­ci­ja­ma, na­vo­di me na – savjet ne tra­žim, ni­ti bih ga dao – za­ključ­ke o bu­duć­nos­ti inves­ti­ra­nja na oba­li. Na pla­ni­na­re­nju u Slo­ve­ni­ji shva­tio sam da je lje­po­ta do­volj­na samo ako je nad­na­rav­na. Vri­je­di za Al­pe, vri­je­di za Ja­dran. Ma ko­li­ko je us­lu­ga pro­sječ­na ili lo­ša, lju­di se zbog nad­na­rav­ne lje­po­te vra­ća­ju. Ne­ma ve­ze ko­li­ko ko­šta po­la li­tre vo­de. Po­go­to­vo vo­liš li ro­bin­zon­ski tu­ri­zam. Me­đu­tim, gle­da­ju­ći ka­ko vlas­ni­ci apart­ma­na oko ko­jih lje­po­ta ni­je nad­na­rav­na spu­šta­ju ci­je­ne, re­kao bih, da ovo mo­žda ni­je lo­ša se­zo­na, ne­go da je 2019. mo­žda po­če­tak kra­ja ba­šti­nje­nja Ti­to­ve os­tav­šti­ne. De­set ‘ilja­da ma­ra­ka kre­di­ta bez va­lut­ne kla­uzu­le pr­ve godine, za di­ći pod krov, de­set ‘ilja­da dru­ge za opre­ma­nje. I ide­mo. Gle­dam taj na­mje­štaj po apart­ma­ni­ma, u mno­gi­ma ne­tak­nut od Ti­to­vog vre­me­na, i mis­lim si stvar­no je ovo du­go tra­ja­lo. Tu­ri­zam te­me­ljen i ko­nač­no ute­me­ljen, za­be­to­ni­ran na mo­ru i samo mo­ru. Do­bro, i sun­cu. Gle­dam ka­ko ne­ke agen­ci­je nu­de samo kras­ne ku­će i apart­ma­ne na kras­nim lo­ka­ci­ja­ma. Ig­no­ri­ra­ju “ko­ko­šinj­ce”, “ka­pu­nje­re”. Gle­dam i ka­ko su inves­ti­to­ri sa­gra­di­li ra­je­ve na zem­lji, bi­lo za pro­da­ju, bi­lo za ren­ta­nje. Pros­tu­di­ra­li te­ren, gra­di­li najboljim ma­te­ri­ja­li­ma ople­me­nju­ju­ći tra­di­ci­ju. I re­kao bih, kao što je ka­pi­tal osva­jao ku­ću po ku­ću, uli­cu po uli­cu u Du­brov­ni­ku i Spli­tu, sad će osva­ja­ti uva­lu po uva­lu, oto­ke, oba­lu. Ru­pa­ma se, mo­žda, lo­še pi­še.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.