Hr­vat­ski tu­ri­zam je 2018. ‘opasno’ ras­tao

1340 mi­li­jar­di do­la­ra

Express - - VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE -

La­ni je u svi­je­tu 1,4 mi­li­jar­di lju­di pu­to­va­lo u ino­zem­s­tvo, što je po­rast od 6 pos­to u od­no­su na 2017., Te­le­gram ci­ti­ra Svjet­sku tu­ris­tič­ku or­ga­ni­za­ci­ju. Na tu­ris­tič­ka pu­to­va­nja po­tro­še­no je 1340 mi­li­jar­di do­la­ra, što čini 2 pos­to glo­bal­nog BDP-a. Hr­vat­ski tu­ri­zam raste slič­no kao svjet­ski. U od­no­su na 2017. broj stra­nih tu­ris­ta po­ras­tao je la­ni za 6,5 pos­to, Hrvatska je od svjet­skog pro­sje­ča ras­la za 0,5 pos­to vi­še. Hr­vat­sku je 2018. po­sje­ti­lo 19,4 mi­li­ju­na tu­ris­ta; vi­še od 106 mi­li­ju­na no­će­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.