Ho­te­li i kam­po­vi ra­de s 80 pos­to ka­pa­ci­te­ta...

100.000 no­vih kre­ve­ta

Express - - VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE -

U sr­p­nju smo, a po­pu­nje­na je tek tre­ći­na od ukup­no 1,66 mi­li­ju­na tu­ris­tič­kih le­ža­je­va u Hr­vat­skoj. Ho­te­li i kam­po­vi po­pu­ni­li su 80 pos­to ka­pa­ci­te­ta, a obi­telj­ska do­ma­ćins­tva ni po­la. Mno­gi to tu­ma­če po­s­lje­di­com ne­kon­tro­li­ra­nog ras­ta ta­ko­zva­nog pri­vat­nog smje­šta­ja. U pr­voj po­lo­vi­ci ove godine u Hr­vat­skoj je re­gis­tri­ra­no vi­še od 100 ti­su­ća no­vih kre­ve­ta: u ho­te­li­ma 6400, u kam­po­vi­ma 8000, a u pri­vat­nom smje­šta­ju 42.000. To­me tre­ba do­da­ti još 45.000 no­vih kre­ve­ta u vi­ken­di­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.