Sla­von­ci preko gra­ne po obu­ću, na­mje­štaj...

Jef­ti­ni­je u kom­ši­lu­ku

Express - - VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE -

Na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma pre­ma Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj i Brod­sko-po­sav­skoj žu­pa­ni­ji, ko­ji­ma Sla­von­ci sva­kod­nev­no od­la­ze u pre­ko­gra­nič­ni šo­ping, od 1. si­ječ­nja do 30. lip­nja ove godine pod­ne­se­no je 70.897 zah­tje­va za po­vrat PDV-a. U pro­sje­ku 392 zah­tje­va dnev­no. Za 22,89 mil. KM, ili pri­bliž­no 86,5 mil. ku­na kup­lje­ne ro­be za­tra­že­ni po­vrat PDV-a iz­no­si oko 3,3 mil. KM, od­nos­no pri­bliž­no 12,5 mil. ku­na. Od­la­ze po “špe­ce­raj”, odje­ću, obu­ću, PVC sto­la­ri­ju...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.