Pe­lje­ški most iz­ro­nio za ma­nje od go­di­nu da­na

Efi­kas­ni gra­di­te­lji

Express - - VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE -

Nakon što je u svib­nju za­bi­je­no 150 pi­lo­ta, ko­ji su is­pod mor­ske po­vr­ši­ne, na njih su se po­če­le pos­tav­lja­ti na­glav­ne plo­če, a to su prvi di­je­lo­vi mos­ta ko­ji će bi­ti vid­lji­vi na po­vr­ši­ni mo­ra. Most je ta­ko pro­vi­rio iz mo­ra za ma­nje od go­di­nu da­na ot­ka­ko je ki­ne­ska tvrt­ka Chi­na Road and Brid­ge Cor­po­ra­ti­on uve­de­na u po­sao. Pre­ma po­da­ci­ma Hrvatskih ces­ta, na gra­di­li­štu je 385 rad­ni­ka: 341 Ki­nez (70 je teh­nič­ko osob­lje, 271 po­moć­no), te 44 hrvatska dje­lat­ni­ka, svi su teh­nič­ko osob­lje, pi­še Pos­lov­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.