Pra­vo je pi­ta­nje - vo­le li mi­nis­tri vi­še vlast ili će ras­te­re­ti­ti svo­ju stran­ku, Vla­du...?

Express - - FELJTON -

Ve­li­ka akcija uhi­će­nja čla­no­va zlo­či­nač­ke or­ga­ni­za­ci­je ma­lo je od­vra­ti­la po­zor­nost od afe­ra mi­nis­ta­ra , ali ko­tač is­ti­ne i gri­je­ha ne­umit­no ide dalje i me­lje, i me­lje…

Te­le­vi­zij­skim ekra­ni­ma mar­ši­ra­ju mi­nis­tri ko­ji su pod lu­pom jav­nos­ti že­le­ći os­ta­vi­ti do­jam is­kre­nos­ti i po­šte­nja ,a ne­ki okriv­lju­ju no­vi­na­re da umjet­no stva­ra­ju afe­re. No­vi­na­ri­ma mak­si­mal­ne po­hva­le u tra­ga­nju za is­ti­nom, kao i za od­lič­nu su­rad­nju te­le­vi­zi­ja, ti­ska i por­ta­la, ka­ko bi­smo sve vi­dje­li i na ekra­ni­ma. Mi­nis­tar Lo­vro Kuš­če­vić po­vu­kao je pa­me­tan i naj­bo­lji po­tez - dao je os­tav­ku na sve funk­ci­je i ta­ko olak­šao po­zi­ci­ju i dje­lo­va­nje pre­mi­je­ru An­dre­ju Plen­ko­vi­ću. Na uda­ru se ponovno na­šao i mi­nis­tar imo­vi­ne Go­ran Ma­rić, ko­ji ne­vje­ro­jat­nom mir­no­ćom iz­no­si svo­je ver­zi­je is­ti­ne, na­pa­da­ju­ći dru­ge ko­ji mu, ka­ko ve­li, pod­me­ću. Že­le­ći pris­kr­bi­ti sim­pa­ti­je gle­da­te­lja, on ponovno uda­ra na Ti­to­va si­na Mi­šu Bro­za zbog ku­će u Sa­mo­bo­ru. Ka­ko je taj is­ti Mi­šo Broz od­lu­kom pred­sjed­ni­ka Hr­vat­ske bio naš du­go­go­diš­nji am­ba­sa­dor u ino­zem­s­tvu - pi­tam se – ko­me vje­ro­va­ti, Tuđ­ma­nu ili Ma­ri­ću. Mi­nis­tar Ma­rić je i no­go­met­ni su­dac, pa je naj­bo­lje da po­di­je­li

žu­te, ali i cr­ve­ne kar­to­ne, se­bi i još ne­kim ko­le­ga­ma. Ne­ka po­gle­da­ju od­li­čan pri­log o svo­joj imo­vi­ni u “RTL Da­nas” u po­ne­dje­ljak, 7. sr­p­nja, u ko­jem je gos­to­vao i biv­ši pred­sjed­nik Sti­pe Me­sić, ko­ji je bio vr­lo za­nim­ljiv na te­mu utr­ke za Pan­tov­čak. Proš­lu ne­dje­lju Hr­vat­sku je za­hva­ti­lo ve­li­ko ne­vri­je­me, ali ekra­ni RTL-a za­sja­li su jer se nakon ma­le pa­uze po­ja­vi­la zvi­jez­da ko­ja sja­ji - Da­mi­ra Gre­go­ret. Ona je jas­no, na za­nim­ljiv i iz­u­zet­no sa­dr­ža­jan na­čin, pre­zen­ti­ra­la naj­no­vi­ja is­tra­ži­va­nja po­pu­lar­nos­ti stra­na­ka i po­li­ti­ča­ra, te utr­ke za Pan­tov­čak. Su­ho­par­ne brojke i pos­tot­ke Da­mi­ra svo­jim ri­je­či­ma i efek­t­nim ko­men­ta­ri­ma pre­tva­ra u ra­do slu­ša­nu glaz­bu. Is­tra­ži­va­nja kažu – po­pu­lar­nost HDZ-a i dalje pa­da, SDP-a raste, a rej­ting pa­da i pred­sjed­ni­ci Re­pu­bli­ke i pre­mi­je­ru. Po­seb­ne an­ke­te jas­no su po­ka­za­le da gla­sa­či ni­su za­do­volj­ni tren­do­vi­ma u politici, a naj­vi­še im sme­ta­ju afe­re ne­kih mi­nis­ta­ra. Pra­vo je pi­ta­nje - vo­le li ne­ki mi­nis­tri vi­še vlast ili će ras­te­re­ti­ti svo­ju stran­ku, vla­du i pre­mi­je­ra. Ve­li­ka akcija uhi­će­nja čla­no­va zlo­či­nač­ke or­ga­ni­za­ci­je, ma­lo je od­vra­ti­la po­zor­nost od afe­ra mi­nis­ta­ra, ali ko­tač is­ti­ne i gri­je­ha ne­umit­no ide dalje i me­lje, i me­lje… Dnev­nik u 19 sa­ti HTV-a proš­li petak – na­ba­can, vo­di­telj Gor­dan Bro­zo­vić či­ta i či­ta, sli­ka se i sli­ka, stal­no is­tim mo­no­to­nim gla­som, šu­ška­ju­ći po­vre­me­no, a pri­lo­zi ne­do­re­če­ni. O smr­ti Do­ri­ce Ni­ko­lić - vje­ro­va­li ili ne - ni­ti jed­nog je­di­no­ga ka­dra Do­ri­ce osim fo­to­gra­fi­je i upi­sa u knji­gu ža­los­ti. Pros­la­va Da­na ne­za­vis­nos­ti SAD- a, pre­let avi­ona, krat­ko go­vor pred­sjed­ni­ka Trum­pa, bez jed­nog je­di­no­ga ka­dra pa­ra­de, mi­mo­ho­da, a po­seb­no ko­lo­ne ten­ko­va, o ko­ji­ma je bi­lo to­li­ko spo­ro­va. P.S. U jed­nom pre­div­nom društvu pri­ča nam iz­u­zet­no pa­met­ni gos­po­din Zdravko ka­ko je na te­le­vi­zi­ji slu­šao pred­sjed­ni­cu Re­pu­bli­ke ka­ko pje­va na kra­ju jed­nog in­ter­v­jua, kao da že­li i na taj na­čin kon­ku­ri­ra­ti Mi­ros­la­vu Ško­ri. Bit­no je, ve­li on, tko će ima­ti ka­kav re­per­to­ar u kam­pa­nji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.