Nakon 40 go­di­na r’ka­ci­te­li prvi put po­to­či­li iz bu­te­lje

Express - - FELJTON -

Gruzijska sor­ta sta­ra je 5000 go­di­na i jed­na je od naj­sta­ri­jih u svi­je­tu ko­je se još vi­ni­fi­ci­ra­ju. U dr­ni­škom Pe­tro­vu po­lju Dal­ma­ci­ja­vi­no po­sa­di­lo ju je još 1979., a 1990. ras­la je na 28 hek­ta­ra. Ove godine prvi su put kao jed­no­sort­no vi­no na­pu­ni­li R’ka­ci­te­li 2018. Spe­ci­al Edi­ti­on. Ko­nač­no, može se samo re­ći nakon pr­vo­ga ku­ša­nja. Eti­ke­ta s fo­to­gra­fi­je je vje­ro­jat­no im­pro­vi­zi­ra­na, ali vi­no ni­je. Pu­nog i ugod­no gor­kog oku­sa je, la­ga­no slas­no i svje­že. Ima ga 30.000 bu­te­lja, ali br­zo će sve oti­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.