SVI PRO

Express - - PRVA STRANICA - Pi­šu: BO­RIS RAŠETA I IGOR ALBORGHETT­I

Ova će kam­pa­nja bi­ti fu­ri­oz­na. Su­če­lja­va­nja oko svih te­ma bit će žeš­ća ne­go ikad do­sad, s ci­je­lom voj­skom na­bri­ja­nih kan­di­da­ta ko­je obje­di­nju­je ide­ja da su bo­lji od nje

Ni­kad se ni je­dan hrvatski pred­sjed­nik, a mo­žda ni po­li­ti­čar uop­će, ni­je na­šao pod tak­vom ba­raž­nom va­trom pro­tiv­ni­ka, pa čak i sa­vez­ni­ka, sa svih stra­na bo­jiš­ni­ce.

Čak 12 lju­di - za­sad - vje­ru­je da po­sao pred­sjed­ni­ka mo­že obav­lja­ti bo­lje od nje. U kri­ti­ci odveć ne bi­ra­ju ri­je­či. Stje­pan Me­sić ju je na­zvao “slu­čaj­nom pred­sjed­ni­com” ko­ja je es­tra­di­zi­ra­la funk­ci­ju, Ivo Jo­si­po­vić se za­pi­tao je li nje­zin ne­dav­ni bi­lin­gval­ni per­for­mans na knin­skoj tvr­đa­vi bio re­zul­tat pi­jans­tva. An­drej Plen­ko­vić je re­kao ka­ko su to te­ške ri­je­či, ali ni­je od­go­vo­rio na Jo­si­po­vi­će­vo pi­ta­nje. Ono, mo­žda, ni­je džen­tl­men­sko, ali ni­je sa­svim ne­le­gi­tim­no - o agre­gat­nim sta­nji­ma Je­ana Cla­udea Jun­c­ke­ra na­ga­đao je, re­ci­mo, sav europ­ski ti­sak, a ni ne­ki ve­li­ka­ni europ­ske po­li­ti­ke, po­put Chur­c­hil­la, ni­su bi­li imu­ni na ča­ši­cu, dok je hrvatski ve­li­kan Šeks no­tor­na me­ta ka­ri­ka­tu­ra zbog sum­nji da ni­je fa­na­tik tre­zve­nos­ti. Pred­sjed­ni­či­na knin­ska eg­zal­ta­ci­ja is­te se­kun­de uža­ri­la je druš­tve­ne mre­že, a Kolindu pre­tvo­ri­la u objekt sa­ti­rič­kih is­ka­za kak­ve odav­no ni­smo vi­dje­li. Ako bi­smo u ne­ko­li­ko ri­je­či mo­ra­li sa­že­ti op­tuž­be “voxa po­pu­li”, rek­li bi­smo da je Gra­bar - Ki­ta­ro­vić pro­zva­na zbog “sra­mo­će­nja na­ro­da i dr­ža­ve”. Nje­zin naj­ja­či iz­a­zi­vač Zo­ran Mi­la­no­vić pro­zvao ju je zbog ne­auten­tič­nos­ti i pri­je­va­re.

Upi­tan o di­je­lu go­vo­ra u ko­je­mu je pred­sjed­ni­ca go­vo­re­ći o obra­ni Hr­vat­ske u ra­tu rek­la ka­ko ju je “sko­ro griz­la sa­vjest za­to što ni­je uhva­ti­la pu­šku i otiš­la na bo­ji­šte”, Mi­la­no­vić je od­go­vo­rio da je to “fa­ke i pri­je­va­ra”. “U Sa­na­de­ro­vu ka­bi­ne­tu, u šku­ri­ban­di na Zri­njev­cu? To je fa­ke, hr­vat­skim lju­di­ma se pro­da­ju fa­ke i pre­va­ra već 20 go­di­na te je vri­je­me da po­nov­no to pre­ki­ne­mo”, re­kao je Mi­la­no­vić.

“Ona je ‘do­mo­ljup­ka’ ko­ja je

la­ga­la u kam­pa­nji 2014.” “Druš­tvo ni­kad ni­je bi­lo

toliko ra­zje­di­nje­no” azje­di­nje­no” “Ona je za­go­vor­nik go­vor­nik mi­li­ta­ri­za­ci­jee druš­tva”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.