OTIV NJE

Express - - PRVA STRANICA -

Obe­ća­la je sma­nje­nje ureda za dvi­je tre­ći­ne, se­obu, ra­zvoj, skrom­nost... Ni­je ni­šta uči­ni­la. Otiš­la je, me­đu­tim, na vi­še od sto­ti­nu me­đu­na­rod­nih tur­ne­ja,a, tri pu­ta vi­še od pa­pe Fra­nje

“Hrvatskoj tre­ba čo­vjek ko­ji

će lu­pi­ti ša­kom o stol” “Hr­vat­ske su ins­ti­tu­ci­je

po­sve za­ka­za­le” “Ni­je zas­lu­ži­la man­dat. Nes­tat će ili oni ili dr­ža­va” “Ne di­je­lim nje­zi­ne

vri­jed­nos­ti”

“Ona je kan­di­dat is­te sku­pi­ne s lju­di kao i Ško­ro”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.