Pu­pov­čev na­s­ljed­nik o Sr­bi­ma i Hr­va­ti­ma

Tri pi­ta­nja Bo­ri­su Mi­lo­še­vi­ću

Express - - BRIFING -

Na čel­no­me mjes­tu Sr­p­skog na­rod­nog vi­je­ća (SNV) sa­mo­za­taj­ni Ši­ben­ča­nin, prav­nik i sa­bor­ski zas­tup­nik SDSS-a na­kon 22 go­di­ne za­mi­je­nio je Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca. Za no­vo vod­stvo krov­ne or­ga­ni­za­ci­je Sr­ba u RH ka­že da su pro­ta­go­nis­ti po­vi­jes­nog tre­nut­ka. Ko­ji će vam bi­ti pri­ori­te­ti ra­da kao pred­sjed­ni­ka SNV-a? 1

Me­đu glav­nim pri­ori­te­ti­ma je su­rad­nja s lju­di­ma na te­re­nu. Mo­ra­mo se za­jed­no bo­ri­ti pro­tiv onih ko­ji nam že­le do­ći gla­ve. Ne­će­mo pog­nu­ti glavu jer je do­pri­nos Sr­ba u Hrvatskoj ne­mjer­ljiv i ne­po­re­civ. Ra­nje­na smo za­jed­ni­ca - ima nas 400.000 ma­nje u od­no­su na 1991. Bo­rit će­mo se za svo­ja pra­va, rav­no­prav­nost i druš­tvo jed­na­kih. Ne­dav­no ste rek­li da rat ni­je za­vr­šio Olu­jom. Ka­ko to mis­li­te? 2

Rat ni­kad ni­je bio pri­sut­ni­ji i vi­jest o nje­go­vu kra­ju spo­ro pu­tu­je. Ta vi­jest još ni­je sti­gla do hr­vat­skih su­do­va, sa­bor­skih zas­tup­ni­ka, hr­vat­skih ško­la, kao ni onih ko­ji ne zna­ju što bi sa so­bom u mi­ru. Rat ni­je go­tov, i to najbolje zna­ju dje­ca sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti ko­ja u ško­la­ma mo­ra­ju tr­pje­ti stig­mu zlo­či­na­ca i osje­ća­ju kriv­nju. Što je pri­ori­tet druš­tva? 3

Jed­nom će­mo mo­ra­ti kao druš­tvo po­gle­da­ti u ogle­da­log ko­li­ko ggod se bo­ja­li vlas­ti­ta odra­za. Što pri­je, to bo­lje, zbog slo­bo­de i jed­na­kos­ti sva­kog čo­vje­ka­ovje­ka u ovom druš­tvu. Nuž­nost tog pos­tup­ka ogle­da se i u to­me štoo je na­si­lje u druš­tvu po­si­ja­no­osi­ja­no odav­no i što ga je la­ko iš­či-iš­či­ta­ti u ško­la­ma,ama, za po­li­tič­kim go­vor­ni-go­vor­ni­ca­ma, u me­di­ji­ma­me­di­ji­ma ili pak na ces­ti. Po­vi­jest će se po­no­vi­ti svi­ma oni­ma ko­jii iz-iz­me­đu slav­lje­njav­lje­nja ra­ta i go­to­vo­ovo pot­pu­nog od-od­sus­tva so­li­dar-li­dar­nos­ti i em­pa­ti­je­pa­ti­je ne vi­de po­ve­za­nost.eza­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.