Pri­jePr tri go­di­ne u Knin je doš­lo 70.000 lju­di, a ssad 16.000. Za­što?

Što gra­đa­ni­ma Hr­vat­ske ni­je po volj vo­lji na pros­la­vi Olu­je

Express - - BRIFING -

Ove go­di­ne u Kni­nu se na sre­diš­njoj pros pros­la­vi Olu­je oku­pi­lo šest ti­su­ća lju­di. U tu broj­ku ni­su uklju­če­ni oni ko­ji su nav na­ve­čer sti­gli na kon­cert. Pre­ma po­da­cim ci­ma po­li­ci­je, ove go­di­ne na pros­la­vi je bi­lo ma­nje lju­di u od­no­su na dvi­je go­di­ne r ra­ni­je. Pe­ma po­da­ci­ma go­di­nu ra­ni­je, na s sre­diš­njoj pros­la­vi bi­lo je ti­su­ću lju­di vi­še ne­go ove go­di­ne, a 2017. čak dvi­je ti­su ti­su­će lju­di vi­še. Iz gra­fič­kog pri­ka­za vid­lj vid­lji­vi su po­li­cij­ski po­da­ci o ukup­nom broj bro­ju lju­di ko­ji su kroz go­di­ne 5. ko­lo­vo­za po­sje­ti­li Knin. Za po­li­tič­kog ana­li­ti­ča­ra Željka Pu­hov­skog stvar je jas­na.

- Ra­di se o nor­mal­nom smi­ri­va­nju at­mo­sfe­re na­kon ra­ta. To se svug­dje do­ga­đa. To vi­še ni­je dr­žav­na, ne­go pros­la­va jed­ne sku­pi­ne, ko­ji su di­je­lom ve­za­ni uz HDZ, a di­je­lom se od­mi­ču od nje­ga - re­kao je Pu­hov­ski.

Oče­ku­je da će ta broj­ka kroz go­di­ne i da­lje bi­ti u pa­du jer je lju­di­ma “na vrh gla­ve pri­ča o ra­tu 25 go­di­na pos­li­je”, no na­po­mi­nje da će uvi­jek bi­ti onih ko­ji će u Knin od­la­zi­ti iz osob­nih, ali i iz svje­to­na­zor­skih raz­lo­ga.

- Broj lju­di ko­ji do­la­ze na pros­la­vu u Kni­nu će pa­da­ti. Pro­tek­lih go­di­na ve­li­ki oda­ziv bio je umjet­no iz­a­zvan his­te­ri­jom di­je­la bra­ni­telj­skih udru­ga ko­ji su za­oš­tra­va­li si­tu­aci­ju. Do­đe li SDP na vlast, mo­že­mo oče­ki­va­ti po­nov­no za­oš­tra­va­nje i pri­če o za­bo­ra­vu ra­ta - re­kao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.