Ka­ko su kće­ri upoz­na­le ma­mi­na kon­ku­ren­ta...

Pje­va­la im je ‘Mi­lo mo­je’

Express - - BRIFING -

Sma­tra da u druš­tvu trebamo po­če­ti za­go­va­ra­ti vri­jed­nos­ti za ko­je je rat vo­đen, ne za vri­jed­nost ra­ta.

- Ne mo­že­mo se ču­di­ti ako lju­di ubi­ja­ju jed­ni dru­ge, a stal­no se ra­di pro­pa­gan­da za na­si­lje - re­kao je Pu­hov­ski. Ne mo­že­te se ču­ti ako lju­di ubi­ja­ju jed­ni dru­ge, ako se stal­no ra­di pro­pa­gan­da za na­si­lje. Za­la­že se da se dr­žav­na pros­la­va Olu­je or­ga­ni­zi­ra pri­mje­ri­ce svakih pet go­di­na ili na okru­gle ob­ljet­ni­ce, a da go­diš­nje pros­la­ve pre­pus­ti lo­kal­nim vlas­ti­ma. Ni es­trad­nog me­na­dže­ra Zo­ra­na Šku­go­ra ne iz­ne­na­đu­je kon­ti­nu­ira­ni pad broja lju­di ko­ji do­la­ze na obi­lje­ža­va­nju ove voj­no-re­dar­stve­ne ope­ra­ci­je. - Na­rod je u fi­nan­cij­skoj kri­zi pa im je sve ve­li­ki tro­šak. Mno­gi su shva­ti­li i da se to pre­tva­ra u di­ri­gi­ra­ni der­nek - re­kao je Šku­gor. I dok pred­sjed­nič­ka kan­di­dat­ki­nja Dalija Ore­ško­vić uglav­nom kri­ti­zi­ra pro­tu­kan­di­da­te u utr­ci za Pan­tov­čak, po­seb­no ak­tu­al­nu predsjedni­cu, u obi­te­lji ne di­je­le svi ani­mo­zi­tet pre­ma po­li­tič­kim kon­ku­ren­ti­ma. Na Sinj­skoj al­ci jed­na od kće­ri bli­zan­ki po­tr­ča­la je u su­sret Mi­ros­la­vu Ško­ri. S njim su se fo­to­gra­fi­ra­li, ali i ša­li­li da ‘ula­skom u po­li­tič­ki ring vi­še neće bi­ti mi­los­ti’. Nje­zi­na kći je to­ga da­na ‘da­la pet’ i pred­sjed­ni­ci Ko­lin­di Gra­bar - Ki­ta­ro­vić, ko­ja joj je uz­vra­ti­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.